Title: Rehabilitace u klientů s popáleninami
Other Titles: Rehabilitation for clients with burns
Authors: Dlouhá, Aneta
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9283
Keywords: kůže;popáleniny;rehabilitace;jizva;kontraktura
Keywords in different language: skin;burns;rehabilitation;scar;contracture
Abstract: Tato práce popisuje komplexní rehabilitaci u klientů s popáleninami. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii kůže, diagnostiku rozsahu a hloubky popálenin, léčbu a komplexní rehabilitaci. Praktická část obsahuje 2 kazuistiky, které obsahují odebranou anamnéza, vstupní a výstupní vyšetření a průběh terapie. Z výsledků je patrné, že během terapie došlo ke zlepšení kloubních rozsahů a rozvoji samostatnosti a soběstačnosti pacienta.
Abstract in different language: This thesis describes a complex rehabilitation at clients with burns. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on the anatomy and physiology of the skin, the diagnostics of the extent and depth of burns, their treatment and complex physiotherapy. The practical part includes two case studies that include history-taking, entry and exit examinations and the course of therapy. The results show that therapy managed to improve the joint range and encouraged patient autonomy and self-sufficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Dlouha.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Dlouha Aneta - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,49 kBAdobe PDFView/Open
Dlouha Aneta - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce93,57 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Dlouha.pdfPrůběh obhajoby práce53,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.