Title: Vliv cvičení na posturografu na klenbu nožní
Other Titles: Effect of the Exercise on the Vault of the Foot on Posturograph
Authors: Kuncová, Eliška
Advisor: Valešová, Monika
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9284
Keywords: Posturograf;klenba nožní;vady nohy;senzomotorická stimulace
Keywords in different language: Posturograph;vault of the foot;the foot defects;sensomotoric stimulation
Abstract: Práce má za cíl zjistit účinky cvičení na posturografu na klenbu nožní a těžiště. Praktická část nás seznamuje se stavbou nohy, funkcí nohy při chůzi a vymezení termínu klenby nožní. Další část se zabývá vadami nohy. Následně je v práci zpracována terapie zaměřená na klenbu nožní a diagnostika stavu nohy. V neposlední řadě představuje posturograf, přístroj na kterém byla prováděná terapie. Pro potřeby praktické části byly vytvořeny 2 soubory čítající po 5 probandech, u kterých byla prováděna senzomotorická stimulace, kdy 1 soubor zároveň cvičil na posturografu. Probandi byli vyšetřeny na začátku a na konci sledování klinickým vyšetřením, na posturografu a na footscanu?.
Abstract in different language: The aim of this paper is to find the effect of the exercise on Posturograph on the vault of the foot and a center of gravity. In the practical part is stated a foot structure, function of a foot during a walking and the definition of the term vault of the foot. The foot defects are stated in the next part. In the following part is processed the therapy focused on vault of the foot and a diagnostic of a foot state. The next section describes the posturograph, the device which is used to make the therapy. Two groups each with five participants participated sensomotoric stimulation, one of them exercised on the posturograph. Participants were examined at the beginning and at the end of monitoring by clinical examination with posturograph and footscan?.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuncova Eliska - Vliv cviceni na posturografu na klenbu nozni.pdfPlný text práce4,66 MBAdobe PDFView/Open
Kuncova Eliska - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce55,78 kBAdobe PDFView/Open
Kuncova Eliska - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce67,67 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Kuncova.pdfPrůběh obhajoby práce52,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.