Název: Sportovní zatížení u hokejistů 12 a 13 let
Další názvy: A study into the work load of 12 to 13 year olds hockey players
Autoři: Szebenyiová, Linda
Vedoucí práce/školitel: Valešová, Monika
Oponent: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9293
Klíčová slova: hokej;trénink;sport;zatížení;kompenzace;mládež;svaly;nerovnováha;senzomotorika
Klíčová slova v dalším jazyce: hockey;training;sport;strain;compensation;youngsters;muscles;disbalance;sensomotorics
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou sportovního zatížení u dvanáctiletých a třináctiletých hokejistů. Jaký vliv má denní trénování na jejich stavbu těla. Výzkum je založen na vyšetření osmi hráčů hokeje různého pohlaví, délky natrénovaných let, postu ve hře, dominanci horní končetiny. V teoretické části je přiblížen hokej, jak vypadá základní postoj hráče a tréninkový cyklus. Je zde rozepsán mechanismus a fyziologie bruslení, posloupnost zapojení svalů do pohybu. Nedílnou součástí jsou kapitoly o specificích pro dětský věk, jakým vývojem prochází jejich tělesná zdatnost a výkonnost v průběhu dětství. V dalších kapitolách se popisuje metoda senzomotorické stimulace a hluboký stabilizační systém, etiologie svalové dysbalance a kompenzační cvičení. V praktické části jsou položeny základní cíle a úkoly práce. Od cíle se pak odvíjí dvě hypotézy, které se mi v obou případech potvrdily. U všech vyšetřených hráčů je omezeno rozvinutí střední hrudní páteře, hráči mají zkrácené ischiokrurální svaly a z přední strany flexory kyčle, a společným nálezem pro všechny vyšetřované je také zborcení příčné a podélné klenby nohy. Kompletní výsledky vyšetření a cvičební plány jsou uvedeny na konci praktické části. V kapitole diskuze k výsledkům je rozebrána otázka publikací o diskutovaném problému v české republice.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the problematic of the sporty load at twelve and thirteen year old hockey players. What effect does the daily training to their body composition. The research is based on the examination of eight hockey players of different sexes, number of training years, the game-post, and the dominance of the upper limb. The theoretical part is focused to the hockey. This part deals with basic attitude of players and the training cycle. There are itemized mechanism and physiology skating sequence involved in muscle movement. There are described the mechanism and the physiology of skating, the sequence of muscle movement. An integral part of the chapter on the specifics of childhood, what kind of development passes through their physical fitness and performance during childhood. The following chapters describe the method of the sensomotor stimulation and deep stabilization system, the etiology of muscle disbalance and compensatory exercises. The practical part solves basic goals and tasks of the work. The target gives two hypotheses. Both of them were confirmed. All of the investigated players has been limited the development of the mid-thoracic spine, players have shortened hamstrings and hip flexors of the front, a common finding for all investigated players is the collapse of a transverse and longitudinal arch of the foot. Complete test results and exercise plans are listed at the end of the practical part. The chapter ?Discussion? is analyzed question of publications about the mentioned problem at Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
moje BP - portal.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szebenyiova Linda - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce56,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szebenyiova Linda - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce74,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Szebenyiova.pdfPrůběh obhajoby práce423,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9293

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.