Title: Význam sociálně terapeutických a chráněných dílen v ergoterapii
Other Titles: The sense of the social therapeutic and sheltered workshop in occupational therapy
Authors: Křemenáková, Jitka
Advisor: Mašková, Veronika
Referee: Šika, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9303
Keywords: sociálně terapeutická dílna;chráněná dílna;mentální postižení;tělesné postižení;duševní onemocnění
Keywords in different language: therapeutic workshop;sheltered workshop;mental disorder;physical handicapped;mental illness
Abstract: Teoretická část bakalářské práce charakterizuje proces pracovní přípravy a následného sociálního a pracovního začleňování handicapovaných jedinců do společnosti. Čtenář zde nalezne výčet klientů se zdravotním omezením, kteří využívají sociální organizace zaměřené na pracovní přípravu a jak tyto organizace fungují. Dále pak možnosti zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností a jeho legislativní zakotvení v České republice. Třetí kapitola teoretické části zahrnuje určení významu ergoterapie v terapeutických a chráněných dílnách. Praktická část bakalářské práce je věnována třem klientům - s mentálním, s tělesným handicapem a klientovi s duševním onemocněním, kteří prošli některou z forem předpracovní terapie a nalezli pracovní uplatnění v chráněných dílnách nebo na volném trhu práce. Cílem praktické části je prostřednictvím biografického rozhovoru s výše zmíněnými klienty popsat proces začleňování jedinců se zdravotním postižením do pracovního procesu v praxi.
Abstract in different language: The theoretical part of my bachelor work describes the process of labor training and subsequent social and labor integration of disabled individuals into society. There is a list of clients with health limitations who use social work organizations focused on job preparation and also how these organizations operate. Furthermore there are opportunities to employ handicapped people and its legislative basis in the Czech Republic. The third chapter of the theoretical part includes the importance of occupational therapy in therapeutic and sheltered workshops. The practical part of the thesis is devoted to three clients - mentally, physically handicapped and clients with mental disorders, who have undergone some form of job training and then have found an employment in the sheltered workshops or in the open labor market. The practical part describes, through a biographical interview with the aforementioned clients, the process of integrating individuals with disabilities to work in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kremenakova_BP2013.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Kremenakova Jitka - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce70,16 kBAdobe PDFView/Open
Kremenakova Jitka - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce64,82 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Kremenakova.pdfPrůběh obhajoby práce57,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.