Title: Využití reminescenční terapie u klientů s demencí
Other Titles: Use reminescens therapy for clients with dementia
Authors: Maršíková, Simona
Advisor: Strnadová, Romana
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9306
Keywords: reminiscence;Alzheimerova choroba;demence;kognitivní funkce;test MMSE;test kreslení hodin
Keywords in different language: reminiscence;Alzheimer´s disease;dementia;cognitive functions;MMSE test;clock drawing test
Abstract: Souhrn: Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu reminiscenční terapie na kognitivní funkce klientů trpících Alzheimerovou chorobou. Pro ověření výsledků jsem použila testy MMSE a Test kreslení hodin, které jsem aplikovala na začátku, v průběhu a na konci terapie. Klienty pro svou bakalářskou práci jsem navštěvovala v Prácheňském sanatoriu Písek a Domově důchodců sv. Aloise v Plzni. Jednalo se celkem o čtyři klienty se kterými jsem individuálně i skupinově pracovala. Dále jsem zkoumala, zda se pravidelnou aplikací reminiscenční terapie, u klientů trpících Alzheimerovou chorobou, zlepší výsledek testu Škála deprese pro geriatrické pacienty. Dvě stanovené hypotézy se v práci nepotvrdily. V teoretické části nalezneme kapitoly věnující se paměti, demenci a reminiscenční terapii. V praktické části najdeme cíle a úkoly práce, hypotézy a konkrétní postupy které jsem při práci použila. V diskuzi a závěru jsou shrnuty výsledky a závěr celé bakalářské práce. V přílohách jsou uvedeny ukázky z reminiscenční terapie, fotografie, a ukázky testů.
Abstract in different language: Summary: Bachelor work is focused on finding the influence of the reminiscence therapy on clients´ cognitive functions with the Alzheimer's disease. To verify the results i used the MMSE test and the Clock drawing test which I used at the beginning, durinf and then again when we finnished the therapy. I visited the clients for my bachelor work in Alzheimer's Center in Pisek and in St. Alois´s Rest Home in Pilsen. The project included four clients, that I individually and together worked with. Next, I examined whether the regular application of reminiscence therapy for clients suffering from Alzheimer's disease, improve test results Depression scale for geriatric patients. Two hypotheses were not confirmed in the work. In the theoretical part there are chapters referring to the memory, the dementia and the reminiscence therapy. In the practical part we find the goals and the tasks, the work with hypotheses and the specific procedures which I used at my work. In the discussion and the conclusion I submitted the results and the conclusion of my bachelor work. In the attachments there are given some demonstrations from the reminiscence therapy, the photos and the test samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marsikova_Simona.pdfPlný text práce13,34 MBAdobe PDFView/Open
Marsikova Simona - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce58,81 kBAdobe PDFView/Open
Marsikova Simona - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce66,18 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Marsikova.pdfPrůběh obhajoby práce60,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.