Název: Uplatnění metod tvořivé dramatiky při práci s uměleckým textem na 1. stupni ZŠ (zejména ve 4. a 5. ročníku)
Další názvy: The use of creative drama methods when working with the artistic text at a primary school (especially in the 4th and 5th class)
Autoři: Janečková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Brčáková, Vladimíra
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9348
Klíčová slova: čtenářství dítěte;čtenářská gramotnost;čtenářská dovednost;didaktická interpretace uměleckého textu;práce s literárním textem;tvořivá dramatika
Klíčová slova v dalším jazyce: children´s reading;reading literacy;reading skill;didactic interpretation of artistic text;work with literary text;creative drama
Abstrakt: Diplomová práce Uplatnění metod tvořivé dramatiky při práci s uměleckým textem na 1. stupni ZŠ (zejména ve 4. a 5. ročníku) se zabývá využitím těchto metod v hodinách literární výchovy, a to v rovině teoretické i praktické. V teoretické části práce předkládá problematiku dětského čtenářství, nastoluje otázky čtenářské gramotnosti a dovednosti a zkoumá možnosti jejich rozvoje. Věnuje se výčtu metod práce s literárním textem, zvláště pak metodám tvořivé dramatiky. Pozornost je zaměřena také na strukturu a jednotlivé fáze literární lekce. Aplikační část práce je tvořena dvěma lekcemi literární výchovy, k jejichž tvorbě bylo využito metod tvořivé dramatiky. U každé lekce je popsána její příprava, vlastní průběh a hodnocení. Obě lekce byly odučeny v pátém ročníku Základní školy v Královském Poříčí, proto jsou doplněny autentickými komentáři a reakcemi žáků. Přílohou práce jsou obrázky z navazujících hodin výtvarné výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis The use of creative drama methods when working with the artistic text at a primary school (especially in the 4th and 5th class) deals with using of these methods in literary education lessons, in terms of theory and practise. The theoretical part of the thesis presents the issue of children's reading, raises questions of literacy and skills, and explores the possibilities of their development. It deals with the enumeration of methods of work with a literary text, especially the methods of creative drama. Attention is also focused on the structure and phases of literary lessons. Practical part consists of two literary education lessons where methods of creating drama were used. Each lesson describes the preparation, its course and evaluation. Both lessons were taught in the fifth class of the primary school in Královské Poříčí, therefore they are complemented by authentic comments and reactions of pupils. Attached images the work of successive art lessons are the attachment of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KČJ) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Lenka Janeckova.pdfPlný text práce17,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janeckova_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce43,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janeckova_novotny.pdfPosudek oponenta práce235,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janeckova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce150,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9348

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.