Název: Rekonstrukce mytických motivů v Erbenově pohádkové tvorbě
Další názvy: Reconstructions of mythical motifs in Erben's fairy-tale writings
Autoři: Kotrhonzová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Brčáková, Vladimíra
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9349
Klíčová slova: pohádka;mytologie;mýtus;adaptace;lidová slovesnost;intencionalita;motiv
Klíčová slova v dalším jazyce: fairytale;mythology;myth;adaptation;oral literature;intentionality;motive
Abstrakt: Diplomová práce Rekonstrukce mytických motivů v Erbenově pohádkové tvorbě se zabývá mýty, pohádkami a jejich vzájemným propojením. Teoretická část práce nastiňuje charakteristiku pohádky jako žánru, přibližuje různé teorie o původu pohádky, rozlišuje klasifikace lidových pohádek a věnuje se typům jejich adaptací. Dále popisuje Erbenův vědecký přístup k pohádkám. Interpretační část se podrobněji zabývá vybranými pohádkami, tzn., že na příkladu čtyř analyzovaných pohádkových příběhů demonstruje jejich mytický základ.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work ?The Reconstrustrukctions of Mythical Motives in Erben?s Fairy Tale Writings? deals with myths, fairy-tales and their mutual relationship. The theoretical part of the work outlines the characteristics of the fairy-tale as a genre, deals with various theories of the fairy-tale?s origin, distinguishes between classifications of the folk fairy-tales and describes the types of their adaptations. It further describes erben?s scientifil approach to fairy-tales. The interpretational part deals with certain chosen fairy-tales in detail, i.e. it demonstrates ther mythical background on the example of four analyzed fairy-tale stories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KČJ) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-P.Kotrhonzova.pdfPlný text práce936,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kotrhonzova_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce45,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kotrhonzova_novotny.pdfPosudek oponenta práce40,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kotrhonzova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9349

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.