Title: Rekonstrukce mytických motivů v Erbenově pohádkové tvorbě
Other Titles: Reconstructions of mythical motifs in Erben's fairy-tale writings
Authors: Kotrhonzová, Petra
Advisor: Brčáková, Vladimíra
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9349
Keywords: pohádka;mytologie;mýtus;adaptace;lidová slovesnost;intencionalita;motiv
Keywords in different language: fairytale;mythology;myth;adaptation;oral literature;intentionality;motive
Abstract: Diplomová práce Rekonstrukce mytických motivů v Erbenově pohádkové tvorbě se zabývá mýty, pohádkami a jejich vzájemným propojením. Teoretická část práce nastiňuje charakteristiku pohádky jako žánru, přibližuje různé teorie o původu pohádky, rozlišuje klasifikace lidových pohádek a věnuje se typům jejich adaptací. Dále popisuje Erbenův vědecký přístup k pohádkám. Interpretační část se podrobněji zabývá vybranými pohádkami, tzn., že na příkladu čtyř analyzovaných pohádkových příběhů demonstruje jejich mytický základ.
Abstract in different language: The diploma work ?The Reconstrustrukctions of Mythical Motives in Erben?s Fairy Tale Writings? deals with myths, fairy-tales and their mutual relationship. The theoretical part of the work outlines the characteristics of the fairy-tale as a genre, deals with various theories of the fairy-tale?s origin, distinguishes between classifications of the folk fairy-tales and describes the types of their adaptations. It further describes erben?s scientifil approach to fairy-tales. The interpretational part deals with certain chosen fairy-tales in detail, i.e. it demonstrates ther mythical background on the example of four analyzed fairy-tale stories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-P.Kotrhonzova.pdfPlný text práce936,28 kBAdobe PDFView/Open
kotrhonzova_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce45,98 kBAdobe PDFView/Open
kotrhonzova_novotny.pdfPosudek oponenta práce40,33 kBAdobe PDFView/Open
kotrhonzova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.