Název: Ženské postavy v dramatech J. K. Tyla
Další názvy: Female characters in J. K. Tyl´s Dramas
Autoři: Váchalová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9352
Klíčová slova: Josef Kajetán Tyl;žena;cit;láska;vztah;matka;vlastenectví;výchova;drama
Klíčová slova v dalším jazyce: Josef Kajetán Tyl;woman;emotion;love;relationship;mother;patriotism;education;drama
Abstrakt: Ve své práci se zaměřuji na ženské postavy v dramatickém díle Josefa Kajetána Tyla. Pokouším se nalézt funkci, kterou zastávají ženy v Tylových hrách. Pro svoji analýzu jsem použila všechna dostupná Tylova dramata, ať v nich ženy zastávaly hlavní či vedlejší úlohu. Nejprve jsem popsala jednotlivé ženské postavy, dále jsem nejtypičtější z nich porovnala a nalezla jejich významné podobnosti i rozdíly. Nakonec jsem se pokusila co nejlépe interpretovat veškeré získané informace.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I focus on the women characters in the dramatic work of Josef Kajetan Tyl. I am trying to find the function which the women have in Tyl's plays. For myanalysis I used all available Tyl's dramas, either with women's major or minor role. Firstly I described the individual women characters, next I compared the most typical characacters of them and found significant similarities and differences. Finally I tried to best interpret all gathered data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vachalova.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vachalova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce202,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vachalova_novotny.pdfPosudek oponenta práce224,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vachalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.