Title: Učivo o podstatných jménech na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Education about nouns at primary school
Authors: Prokopcová, Jindra
Advisor: Vejvodová, Jana
Referee: Vaňková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9359
Keywords: podstatná jména;český jazyk;metodické postupy;analýza učiva;pracovní listy;gramatické kategorie;základní školy;rámcový vzdělávací program;školní vzdělávací programy;očekávané výstupy;skloňovací typy podstatných jmen
Keywords in different language: nouns;czech language;methodology;analysis of curriculum;worksheets;grammatical categories;primary schools;framework educational program;educational programs;expected outcomes;inflexional types of nouns
Abstract: V diplomové práci jsem se zabývala učivem o podstatných jménech na 1. stupni ZŠ v mnoha rovinách. V obecné rovině jsem prostudovala RVP, některé ŠVP, zabývala jsem se tvaroslovím a metodickými postupy pro výuku učiva. Praktickou část diplomové práce jsem věnovala analýze a srovnávání učebnic z hlediska učiva o podstatných jménech, ověřila jsem znalosti žáků 5. ročníků testováním a sestavila jsem ukázky pracovních listů k procvičení učiva o podstatných jménech.
Abstract in different language: In the thesis I have dealt with curriculum of the nouns on primary school in many planes. In General, I studied the RVP, ŠVP some, I dealt with the morphology and different methodological approaches for teaching the curriculum.The practical part of the thesis I focused on analysis and comparison of textbooks from the viewpoint of curriculum of the essential names, I verified knowledge of pupils 5. years of testing and I sample worksheets to practice curriculum of the nouns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Diplomova prace).pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
prokopcova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce46,68 kBAdobe PDFView/Open
prokopcova_vankova.pdfPosudek oponenta práce271,54 kBAdobe PDFView/Open
prokopcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce185,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.