Název: Alternativní metody ve výuce literatury na 1. stupni základní školy
Další názvy: Alternative methods of teaching literature at first primary school
Autoři: Vísnerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9368
Klíčová slova: čtenářství;interpretace textu;knihovna;literatura;projektové vyučování;první stupěň ZŠ
Klíčová slova v dalším jazyce: reading;interpretation of the text;library;literature;project work;primary school
Abstrakt: Má diplomová práce pojednává o čtenářství žáků prvního stupně ZŠ. Nejprve se zmiňuji o prosesu vzdělávání zaměřeného na literární výchovu. V práci se objevuje pojednání o projektovém vyučování či o didaktické interpretaci textu. Obě tyto metody jsou zde prezentovány jako možné cesty k podpoře čtenářství na prvním stupni ZŠ. Dále se práce zabývá konkrétní základní školou, ZŠ Poběžovice. Mapuji zde práci učitelů a snahu pedagogického sboru podpořit čtenářství u dětí. Aktivita pedagogů směřuje k vybudování školní knihovny, která bude sloužit i jako odborná učebna. Dotazníkové šetření se zaměřilo na kvalitu domácího zázemí žáků vzhledem ke čtenářství. Vyhodnocení tohoto průzkumu je směřováno ke zkvalitnění vlastní praxe na dané základní škole a utvoření představy o možné spolupráci rodičů a školy na podpoře čtenářství žáků prvního stupně ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with the reading pupils of primary school. First mention of Proses education focused on literary education. The work appears treatise on project teaching or didactic interpretation of the text. Both of these methods are presented as a possible way to promote reading in the primary school. The work slew specific base glass, Poběžovice school. I am mapping are the work of teachers and faculty efforts to promote reading among children. This activity is reflected in the bid to build the school library, which will serve as a training classroom. The questionnaire survey focused on the quality of the home background of pupils due to četnářství. Evaluation of the questionnaire is directed to the improvement of their practice to the elementary school and the formation of ideas about possible cooperation of parents and schools to promote reading pupils of primary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA Visnerova ( Hronkova ).pdfPlný text práce754,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
visnerova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce35,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
visnerova_viktora.pdfPosudek oponenta práce208,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
visnerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9368

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.