Title: Rekonstrukce napájecího zdroje
Other Titles: Reconstruction of power supply
Authors: Smolík, Jiří
Advisor: Kubík, Zdeněk
Referee: Pajer, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9408
Keywords: stabilizovaný zdroj;stabilizátor;usměrňovač;transformátor;Eagle;návrh;tranzistor;proudový posilovač;omezení proudu;78xx;79xx;UA723;Zenerova dioda;DPS;zatěžovací charakteristika;TL431;L200;LM317;parametrický stabilizátor;násobič napětí;Graetzův můstek;vnitřní odpor zdroje
Keywords in different language: stabilised power supply;stabilisator;rectifier;transformator;Eagle;design;transistor;current booster;current limitation;78xx;79xx;UA723;Zener diode;PCB;load characteristics;TL431;L200;LM317;parametric stabilisator;voltage multiplier;Graetz bridge;internal resistance of power supply
Abstract: Tato bakalářská práce je rozdělena na pět hlavních částí. V první, rešeršní části, jsou popsány jednotlivé možnosti konstrukcí stejnosměrných zdrojů, popsán princip fungování jednotlivých částí zdroje, uvedena jednotlivá zapojení a možnosti aplikací. V druhé části je řešen návrh zapojení, výpočty součástek, návrh a výroba desky plošných spojů. Ve třetí části je popsáno sestavení zdroje. Ve čtvrté je zapsáno zjištění, během orientační zkoušky zdroje. V páté části je popsán postup měření. V poslední části jsou vyhodnoceny údaje z měření a vyvozeny závěry na základě naměřených hodnot.
Abstract in different language: This bachelor thesis is divided into five main parts. The first part, search part, describes design possibilities of different direct current power supplies, describe principles of operation of individual parts, shows particular designs and aplications. The second part is design diagrams, calculations of components, design and manufacture of printed curcuit boards. The third part describes assembly of power supply. In the fourth part are written findings during indikative test. The fifth section describes the measurement procedure. The last part consist of evaluations of measured data and conclusion based on measured values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jiri Smolik - E10B0073K.pdfPlný text práce69,56 MBAdobe PDFView/Open
053454_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,61 kBAdobe PDFView/Open
053454_oponent.pdfPosudek oponenta práce401,6 kBAdobe PDFView/Open
053454_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.