Název: Rekonstrukce napájecího zdroje
Další názvy: Reconstruction of power supply
Autoři: Smolík, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Zdeněk
Oponent: Pajer, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9408
Klíčová slova: stabilizovaný zdroj;stabilizátor;usměrňovač;transformátor;Eagle;návrh;tranzistor;proudový posilovač;omezení proudu;78xx;79xx;UA723;Zenerova dioda;DPS;zatěžovací charakteristika;TL431;L200;LM317;parametrický stabilizátor;násobič napětí;Graetzův můstek;vnitřní odpor zdroje
Klíčová slova v dalším jazyce: stabilised power supply;stabilisator;rectifier;transformator;Eagle;design;transistor;current booster;current limitation;78xx;79xx;UA723;Zener diode;PCB;load characteristics;TL431;L200;LM317;parametric stabilisator;voltage multiplier;Graetz bridge;internal resistance of power supply
Abstrakt: Tato bakalářská práce je rozdělena na pět hlavních částí. V první, rešeršní části, jsou popsány jednotlivé možnosti konstrukcí stejnosměrných zdrojů, popsán princip fungování jednotlivých částí zdroje, uvedena jednotlivá zapojení a možnosti aplikací. V druhé části je řešen návrh zapojení, výpočty součástek, návrh a výroba desky plošných spojů. Ve třetí části je popsáno sestavení zdroje. Ve čtvrté je zapsáno zjištění, během orientační zkoušky zdroje. V páté části je popsán postup měření. V poslední části jsou vyhodnoceny údaje z měření a vyvozeny závěry na základě naměřených hodnot.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is divided into five main parts. The first part, search part, describes design possibilities of different direct current power supplies, describe principles of operation of individual parts, shows particular designs and aplications. The second part is design diagrams, calculations of components, design and manufacture of printed curcuit boards. The third part describes assembly of power supply. In the fourth part are written findings during indikative test. The fifth section describes the measurement procedure. The last part consist of evaluations of measured data and conclusion based on measured values.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jiri Smolik - E10B0073K.pdfPlný text práce69,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053454_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053454_oponent.pdfPosudek oponenta práce401,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053454_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9408

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.