Title: Charakteristiky autotransformátoru
Other Titles: Autotransformer characteristics
Authors: Marek, Jakub
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Zíka, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9421
Keywords: autotransformátor;charakteristika;chod nakrátko;chod naprázdno;zatěžování;účiník
Keywords in different language: autotransformer;characteristic;no-load;short circuit;load;power factor
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na elektrický stroj zvaný autotransformátor. Nejprve jsou uvedeny základní rozdíly mezi transformátorem, natáčecím transformátorem a autotransformátorem. Hlavním cílem je shrnout možnosti použití autotransformátorů v praxi, a poté při laboratorním měření ověřit základní charakteristiky předloženého stroje. Měření ve stavu naprázdno je provedeno pro celou délku regulace, měření ve stavu nakrátko pouze pro vytipované pozice regulace. Poslední měření, zatěžovacích charakteristik je poté provedeno pro stejné pozice regulace, při proměnné velikosti zátěže. Naměřené výsledky jsou poté zaznamenány a graficky vyhodnoceny.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the electric machine called autotransformer. At first, the basic differences between transformer, adjustable transformer and autotransformer are stated. The main objective is to summarize the possibilities of usage of the autotransformers in practice and during the laboratory measurement to confirm the basic characteristics of one autotransformer. Measurement in no-load condition is performed for the whole length of regulation, measurement in short circuit condition only for particular positions. Last measurement of the characteristics under load condition, is performed for the same positions of regulation, for different sizes of load. The results are recorded and graphically analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub_Marek_BP2013_Charakteristiky_autotransformatoru.pdfPlný text práce851,05 kBAdobe PDFView/Open
053584_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce243,61 kBAdobe PDFView/Open
053584_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,41 kBAdobe PDFView/Open
053584_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce141,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.