Title: Dynamický ohřev kabelových vodičů
Other Titles: Dynamic heating of cable conductors
Authors: Kupilík, Martin
Advisor: Šnajdr, Jaroslav
Referee: Jiřinec, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9422
Keywords: dynamické oteplení vodiče;kabel;rezistivita;součinitel přestupu tepla;simulace;Comsol;termokamera;měření
Keywords in different language: dynamic heating of conductor;cable;rezistivity;heat transfer coefficient;simulation;Comsol;thermal imaging camera;measurement
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dynamické oteplení kabelových vodičů. Popisuje způsob dimenzování vodičů v praxi. Jsou zde zpracovány základní parametry, které mají vliv na oteplení vodiče a také odvození rovnice popisující tepelnou rovnováhu vodiče. Dále je v práci popsána a provedena simulace dynamického oteplení dvou kabelových vodičů. Tato simulace je poté porovnána s měřením dynamického oteplení, které bylo provedeno pomocí termokamery. Cílem této práce je zhodnotit, zda je možné použít výsledky simulace v praxi.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is aimed at the dynamic heating of cable conductors. It describes how the dimensioning of the conductors is made. It also explains which basic parametres influence the heating of the conductors and which equation describes the heating. The thesis contains the dynamic heating simulation of the two cable conductors. The simulations are compared to the measurements performed by the thermal imaging camera. The purpose of the thesis is to evaluate the using of the simulation in a practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martin Kupilik.pdfPlný text práce3,47 MBAdobe PDFView/Open
053586_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,14 kBAdobe PDFView/Open
053586_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,64 kBAdobe PDFView/Open
053586_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.