Název: Dynamický ohřev kabelových vodičů
Další názvy: Dynamic heating of cable conductors
Autoři: Kupilík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šnajdr, Jaroslav
Oponent: Jiřinec, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9422
Klíčová slova: dynamické oteplení vodiče;kabel;rezistivita;součinitel přestupu tepla;simulace;Comsol;termokamera;měření
Klíčová slova v dalším jazyce: dynamic heating of conductor;cable;rezistivity;heat transfer coefficient;simulation;Comsol;thermal imaging camera;measurement
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dynamické oteplení kabelových vodičů. Popisuje způsob dimenzování vodičů v praxi. Jsou zde zpracovány základní parametry, které mají vliv na oteplení vodiče a také odvození rovnice popisující tepelnou rovnováhu vodiče. Dále je v práci popsána a provedena simulace dynamického oteplení dvou kabelových vodičů. Tato simulace je poté porovnána s měřením dynamického oteplení, které bylo provedeno pomocí termokamery. Cílem této práce je zhodnotit, zda je možné použít výsledky simulace v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is aimed at the dynamic heating of cable conductors. It describes how the dimensioning of the conductors is made. It also explains which basic parametres influence the heating of the conductors and which equation describes the heating. The thesis contains the dynamic heating simulation of the two cable conductors. The simulations are compared to the measurements performed by the thermal imaging camera. The purpose of the thesis is to evaluate the using of the simulation in a practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Martin Kupilik.pdfPlný text práce3,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053586_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053586_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053586_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9422

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.