Název: Profylaktika výkonových transformátorů a minerálních izolačních olejů
Další názvy: Prevention of power transformers and mineral insulating oils
Autoři: Mertl, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9447
Klíčová slova: transformátor;izolační olej;diagnostika;oprava;provoz;vinutí;izolace;obsah plynů;měření;chromatografie
Klíčová slova v dalším jazyce: transformer;insulating oil;diagnostics;repair;operation;windings;insulation;content gas measurement;chromatography
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky výkonových transformátorů včetně minerálních izolačních olejů a popisuje mé zkušenosti s diagnostikou, provozem a opravou transformátorů v elektrárně Tisová. V první kapitole jsou popsány jednotlivé metody diagnostiky minerálních izolačních olejů, je v ní nastíněna problematika korozivní síry v oleji, popisuje diagnostiku vad transformátorů pomocí DGA a diagnostiku celulózové izolace. Dále jsou v kapitole popsány diagnostické postupy při měření kondenzátorových průchodek a výkonových transformátorů. Druhá kapitola se zabývá praktickými zkušenostmi s diagnostikou, provozem a opravami transformátorů v Elektrárně Tisová. V poslední kapitole je popsán vliv diagnostiky na životnost a údržbu transformátorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis deals with problems of diagnostics of power transformers including mineral insulating oils and describes my experience with diagnostics, operation and repairs of transformers in power plant Tisova. The first chapter describes the different methods for the diagnosis of mineral insulating oils, outlined the issue of corrosive sulfur in oil, documented diagnosis of defects transformers using DGA and diagnostics cellulose insulation. Further the chapter describes the diagnostic procedures for measuring condenser bushings and power transformers. The second chapter deals with practical experience in the diagnostics, operation and repairs of transformers in power plant Tisova. The last chapter describes the impact of diagnostics of on service life and maintenance of transformers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2013_MERTL_E11B0125K.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053934_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053934_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053934_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9447

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.