Title: Profylaktika výkonových transformátorů a minerálních izolačních olejů
Other Titles: Prevention of power transformers and mineral insulating oils
Authors: Mertl, Miroslav
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9447
Keywords: transformátor;izolační olej;diagnostika;oprava;provoz;vinutí;izolace;obsah plynů;měření;chromatografie
Keywords in different language: transformer;insulating oil;diagnostics;repair;operation;windings;insulation;content gas measurement;chromatography
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky výkonových transformátorů včetně minerálních izolačních olejů a popisuje mé zkušenosti s diagnostikou, provozem a opravou transformátorů v elektrárně Tisová. V první kapitole jsou popsány jednotlivé metody diagnostiky minerálních izolačních olejů, je v ní nastíněna problematika korozivní síry v oleji, popisuje diagnostiku vad transformátorů pomocí DGA a diagnostiku celulózové izolace. Dále jsou v kapitole popsány diagnostické postupy při měření kondenzátorových průchodek a výkonových transformátorů. Druhá kapitola se zabývá praktickými zkušenostmi s diagnostikou, provozem a opravami transformátorů v Elektrárně Tisová. V poslední kapitole je popsán vliv diagnostiky na životnost a údržbu transformátorů.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with problems of diagnostics of power transformers including mineral insulating oils and describes my experience with diagnostics, operation and repairs of transformers in power plant Tisova. The first chapter describes the different methods for the diagnosis of mineral insulating oils, outlined the issue of corrosive sulfur in oil, documented diagnosis of defects transformers using DGA and diagnostics cellulose insulation. Further the chapter describes the diagnostic procedures for measuring condenser bushings and power transformers. The second chapter deals with practical experience in the diagnostics, operation and repairs of transformers in power plant Tisova. The last chapter describes the impact of diagnostics of on service life and maintenance of transformers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2013_MERTL_E11B0125K.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
053934_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,72 kBAdobe PDFView/Open
053934_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,38 kBAdobe PDFView/Open
053934_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.