Title: Adopce romských dětí a definice příbuzenství: analýza knihy Rok kohouta a její recepce.
Other Titles: Adoption of Roma children and the definition of kinship: an analysis of the book Year of the rooster (Rok kohouta) and its reception.
Authors: Šimsová, Eva
Advisor: Jakoubková Budilová, Lenka
Referee: Strohsová, Klára
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9465
Keywords: příbuzenství;osvojení;adopce;stigma;Romové;sociální deprivace;identita;konsangvinita;rodina;náhradní rodinná péče;ústavní péče
Keywords in different language: kinship;adoption;stigma;Roma;social deprivation;identity;consanguinity;family;institional care;foster care
Abstract: Práce se zabývá adopcí romských dětí, tato problematika je prezentována především z perspektivy teorie příbuzenství. Zaměřuje se na představy obyvatel "západní kulturní oblasti," které při vytváření příbuzenských vazeb vycházejí z modelu společně sdílené biologické substance a sociální příbuzenství je vnímáno jako nepravé a zrušitelné. Pomocí analýzy knihy "Rok kohouta" (Boučková, 2008), rozhovory s respondenty a případové studie se snažím přiblížit fenomén osvojení romských dětí neromskými rodiči. V této práci jsem se pokusila také upozornit na skutečnou podstatu problémů, které mají děti vyrůstající v náhradních rodinách.
Abstract in different language: The thesis deals with the adoption of Roma children, this issue is presented primarily from the perspective of the theory of kinship. It focuses on the ideas of people in the "Western cultural sphere," that kinship ties in creating a model based on shared biological substance and social relationship is perceived as false and cancelable. By analyzing the book "Year of the Rooster" (Boučková, 2008), interviews with respondents and case study I attempt to explain the phenomenon of adoption of Roma children by non-Roma parents. In this thesis I also tried to put emphasis on the true nature of problems that children growing up in foster families have to face.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adopce romskych deti a definice pribuzenstvi.pdfPlný text práce345 kBAdobe PDFView/Open
Simsova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Simsova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Simsova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce482,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.