Název: Adopce romských dětí a definice příbuzenství: analýza knihy Rok kohouta a její recepce.
Další názvy: Adoption of Roma children and the definition of kinship: an analysis of the book Year of the rooster (Rok kohouta) and its reception.
Autoři: Šimsová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Jakoubková Budilová, Lenka
Oponent: Strohsová, Klára
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9465
Klíčová slova: příbuzenství;osvojení;adopce;stigma;Romové;sociální deprivace;identita;konsangvinita;rodina;náhradní rodinná péče;ústavní péče
Klíčová slova v dalším jazyce: kinship;adoption;stigma;Roma;social deprivation;identity;consanguinity;family;institional care;foster care
Abstrakt: Práce se zabývá adopcí romských dětí, tato problematika je prezentována především z perspektivy teorie příbuzenství. Zaměřuje se na představy obyvatel "západní kulturní oblasti," které při vytváření příbuzenských vazeb vycházejí z modelu společně sdílené biologické substance a sociální příbuzenství je vnímáno jako nepravé a zrušitelné. Pomocí analýzy knihy "Rok kohouta" (Boučková, 2008), rozhovory s respondenty a případové studie se snažím přiblížit fenomén osvojení romských dětí neromskými rodiči. V této práci jsem se pokusila také upozornit na skutečnou podstatu problémů, které mají děti vyrůstající v náhradních rodinách.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the adoption of Roma children, this issue is presented primarily from the perspective of the theory of kinship. It focuses on the ideas of people in the "Western cultural sphere," that kinship ties in creating a model based on shared biological substance and social relationship is perceived as false and cancelable. By analyzing the book "Year of the Rooster" (Boučková, 2008), interviews with respondents and case study I attempt to explain the phenomenon of adoption of Roma children by non-Roma parents. In this thesis I also tried to put emphasis on the true nature of problems that children growing up in foster families have to face.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Adopce romskych deti a definice pribuzenstvi.pdfPlný text práce345 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simsova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simsova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simsova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce482,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9465

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.