Title: Multikulturalismus a jeho přístupy k náboženským skupinám
Other Titles: Multiculturalism and its attitudes towards religious groups
Authors: Dvořáková, Alžběta
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9474
Keywords: multikulturalismus;multikulturní výchova;náboženství;identita
Keywords in different language: multiculturalism;multicultural education;religion;identity
Abstract: Cílem této práce je zmapování přístupů příruček multikulturní výchovy k náboženství. Zajímalo mně, jakým způsobem jsou náboženské skupiny či pojímány, o jakých náboženství se hovoří, a o jakých nikoli, jak je s nimi v multikulturalistickém diskurzu pracováno a jaké charakteristiky jsou jednotlivým náboženstvím a jejich nositelům připisovány. Předmětem analýzy byly vzdělávací dokumenty, ve kterých se pracuje s kategorií multikulturalismu ? tedy s příručkami multikulturní výchovy a výchovy ?k občanství?. Multikulturalismus je v této práci zjednodušeně vnímán jako politický postoj, který hájí práva menšin. Raný multikulturalismus se zabýval především etnickými skupinami, nyní se ale stále častěji v tomto kontextu hovoří i o dalších skupinách ? postižení lidé, skupiny "queer" či náboženské skupiny. Tato práce analyzuje multikulturalismus a jeho možné přístupy právě k náboženským skupinám v České republice.
Abstract in different language: The aim of this work is to map guide´s multicultural education approaches to religion. I wonder how the religious groups are conceived, and how is religion treated in multiculturalist discourse and what are the characteristics of the various religions and their holders are. The subject of the analysis were educational documents, working with the category of multiculturalism - the references to multicultural education and education of "citizenship". Multiculturalism in this work is simply seen as a political position that defends the rights of minorities. Early multiculturalism dealt mainly ethnic groups, but is now increasingly often talking about other kinds of group - disabled people, groups "queer" or religious group. This paper analyzes multiculturalism and its possible approaches to religious groups in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2 .pdfPlný text práce692,87 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce369,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.