Název: Multikulturalismus a jeho přístupy k náboženským skupinám
Další názvy: Multiculturalism and its attitudes towards religious groups
Autoři: Dvořáková, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9474
Klíčová slova: multikulturalismus;multikulturní výchova;náboženství;identita
Klíčová slova v dalším jazyce: multiculturalism;multicultural education;religion;identity
Abstrakt: Cílem této práce je zmapování přístupů příruček multikulturní výchovy k náboženství. Zajímalo mně, jakým způsobem jsou náboženské skupiny či pojímány, o jakých náboženství se hovoří, a o jakých nikoli, jak je s nimi v multikulturalistickém diskurzu pracováno a jaké charakteristiky jsou jednotlivým náboženstvím a jejich nositelům připisovány. Předmětem analýzy byly vzdělávací dokumenty, ve kterých se pracuje s kategorií multikulturalismu ? tedy s příručkami multikulturní výchovy a výchovy ?k občanství?. Multikulturalismus je v této práci zjednodušeně vnímán jako politický postoj, který hájí práva menšin. Raný multikulturalismus se zabýval především etnickými skupinami, nyní se ale stále častěji v tomto kontextu hovoří i o dalších skupinách ? postižení lidé, skupiny "queer" či náboženské skupiny. Tato práce analyzuje multikulturalismus a jeho možné přístupy právě k náboženským skupinám v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to map guide´s multicultural education approaches to religion. I wonder how the religious groups are conceived, and how is religion treated in multiculturalist discourse and what are the characteristics of the various religions and their holders are. The subject of the analysis were educational documents, working with the category of multiculturalism - the references to multicultural education and education of "citizenship". Multiculturalism in this work is simply seen as a political position that defends the rights of minorities. Early multiculturalism dealt mainly ethnic groups, but is now increasingly often talking about other kinds of group - disabled people, groups "queer" or religious group. This paper analyzes multiculturalism and its possible approaches to religious groups in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2 .pdfPlný text práce692,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce369,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9474

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.