Název: Bojové sporty z aktérské perspektivy
Další názvy: Martial arts from the perspective of actors
Autoři: Hora, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Zíková, Tereza
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9477
Klíčová slova: identita;skupinová identita;socializace;sport;kick box;subkultura
Klíčová slova v dalším jazyce: identity;group identity;socialization;sport;kick box;subculture
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá pojmy jako je identita, skupinová identita, socializace, hodnoty, vlastnosti, postoje, názory, které byly budovány sportem, přesněji kickboxem. Celá práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části zmiňuji hlavní pojmy, které se pojí s problematikou zkoumaného tématu. Dále stručně popisuji roli sportu v postmoderní společnosti, a také vývoj, pravidla kickboxu. Praktická část obsahuje informace o tom, co pro respondenty sport znamená, jaká byla či je jejich motivace, identita, skupinová identita, osobní priority, společné rysy sdílených představ, vizuální projev, postoje ve vztahu ke společnosti nebo ostatním skupinám. Terénní výzkum byl proveden skrze polostrukturované rozhovory a zúčastněné pozorování ve skupině aktivních provozovatelů kick boxu, kteří trénují v klubu Atomgym Plzeň.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with identity, group identity, socialization, values, characteristics, opinions, which were created by sport, especially kick boxing. The paper is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part I will mention the main terms which are connected with the issue of my topic. I will briefly describe the role of the sport in post-modern society and development, rules of kickboxing. The practical part contains meaning of the sport, motivation, identity, group identity, personal priorities, common features shared ideas, visual expression, attitudes in relation to society, to other sports or groups, which are shared in my target group. My fieldwork was collected through semi-structured interviews and participant observation in group of Atomgym Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hora_Tomas_2013.pdfPlný text práce598,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce890,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce418,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9477

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.