Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZíková, Tereza
dc.contributor.authorHora, Tomáš
dc.contributor.refereeToušek, Ladislav
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:15Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:15Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-25
dc.identifier51257
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9477
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá pojmy jako je identita, skupinová identita, socializace, hodnoty, vlastnosti, postoje, názory, které byly budovány sportem, přesněji kickboxem. Celá práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části zmiňuji hlavní pojmy, které se pojí s problematikou zkoumaného tématu. Dále stručně popisuji roli sportu v postmoderní společnosti, a také vývoj, pravidla kickboxu. Praktická část obsahuje informace o tom, co pro respondenty sport znamená, jaká byla či je jejich motivace, identita, skupinová identita, osobní priority, společné rysy sdílených představ, vizuální projev, postoje ve vztahu ke společnosti nebo ostatním skupinám. Terénní výzkum byl proveden skrze polostrukturované rozhovory a zúčastněné pozorování ve skupině aktivních provozovatelů kick boxu, kteří trénují v klubu Atomgym Plzeň.cs
dc.format41 s. (59 211 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectskupinová identitacs
dc.subjectsocializacecs
dc.subjectsportcs
dc.subjectkick boxcs
dc.subjectsubkulturacs
dc.titleBojové sporty z aktérské perspektivycs
dc.title.alternativeMartial arts from the perspective of actorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with identity, group identity, socialization, values, characteristics, opinions, which were created by sport, especially kick boxing. The paper is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part I will mention the main terms which are connected with the issue of my topic. I will briefly describe the role of the sport in post-modern society and development, rules of kickboxing. The practical part contains meaning of the sport, motivation, identity, group identity, personal priorities, common features shared ideas, visual expression, attitudes in relation to society, to other sports or groups, which are shared in my target group. My fieldwork was collected through semi-structured interviews and participant observation in group of Atomgym Pilsen.en
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedgroup identityen
dc.subject.translatedsocializationen
dc.subject.translatedsporten
dc.subject.translatedkick boxen
dc.subject.translatedsubcultureen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hora_Tomas_2013.pdfPlný text práce598,37 kBAdobe PDFView/Open
Hora_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Hora_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce890,06 kBAdobe PDFView/Open
Hora_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce418,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.