Title: Existence náčelnictví v současné Africe: Role náčelníků jako prostředníků mezi státem a občany
Other Titles: Existence of chiefdom in the present Africa: Role of chiefs as mediators between the state and citizens
Authors: Reitspiesová, Lenka
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Bahenský, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9486
Keywords: náčelnictví;náčelníci;stát;role;Ghana;vládnutí
Keywords in different language: chiefdom;chiefs;state;role;Ghana;governance
Abstract: Tato bakalářská práce je teoretická analýza náčelnictví, vztahu náčelnictví a státu a role náčelníků. Práce obsahuje tři části. První část obsahuje popis instituce náčelnictví, náčelníků, státu a moderního státu, evolučních odlišností náčelnictví. Ve druhé části je uvedena politická historie náčelnictví a státu v Ghaně. Zde vidíme pozici náčelníků a náčelnictví. Poté můžeme číst o nepřímé vládě, volbě následníka a o konfliktu mezi Konkomba a Nanumba. Poslední část popisuje tradiční role náčelníků, současné a budoucí role náčelníků, role náčelníků jako prostředníků zejména.
Abstract in different language: This bachelor thesis is a theoretical analysis of chiefdom, relation of chiefdom and state and role of chiefs. The thesis consists of three parts. The first part contains description of institution of chiefdom, the chiefs, a state and the modern state, the evolutionary differences of chiefdom. In the second part political history of chiefdom and the state in Ghana are indicated. Here we can see a position of chiefs and chiefdom. Then we can read about the indirect rule, the election of a successor and about the conflict between Konkomba and Nanumba. The last part describes traditional role of chiefs, present and future role of chiefs, role of chiefs as mediators mainly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Reitspiesova-2013.pdfPlný text práce634,64 kBAdobe PDFView/Open
Reitspiesova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce571,05 kBAdobe PDFView/Open
Reitspiesova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce880,05 kBAdobe PDFView/Open
Reitspiesova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce408,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.