Název: Možnosti interpretace nálezu floreského člověka
Další názvy: The Possible Interpretations of Flores Man Discovery
Autoři: Seifert, Zbyšek
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Friedl, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9488
Klíčová slova: homo floresiensis;floreský člověk;flo;hobit;Liang bua;Flores;hominin;evoluce člověka;ostrovní nanismus;mikrocefalie
Klíčová slova v dalším jazyce: homo floresiensis;flores;flo;hobbit;Liang bua;hominin;human evolution;island dwarfism;microcephaly
Abstrakt: V jeskyni Liang Bua na indonéském ostrově Flores nalezl paleoantropologický a archeologický tým Michaela J. Morwooda a Radena P. Soejonoa v letech 2003 a 2004 téměř kompletní, nefosilizovanou kostru včetně lebky. Během výzkumu byly nalezeny kosterní pozůstatky celkem až čtrnácti jedinců. Vedle tělesných pozůstatků byly v jeskyni nalezeny i doklady materiálové kultury. Homo floresiensis, jak byl nalezený hominin pojmenován, se vyznačuje malým vzrůstem i objemem lebky a také směsicí morfologických archaických, pokročilých a unikátních znaků. Interpretací nálezů se zabývala řada vědeckých týmů s rozdílnými závěry. O původu kostí existují hypotézy, které popisují člověka floreského jako samostatný nový druh rodu Homo. Podle jiných jde o Homo sapiens s vývojovými poruchami či Homo erectus ovlivněného ostrovním nanismem. Bakalářská práce pomocí srovnání existujících odborných interpretací nálezu floreského člověka předkládá a prozkoumává poznatky podporující i vyvracející jednotlivé názory a pokouší se přispět k obhajobě hypotézy Homo floresiensis jako nového samostatného lidského druhu. Metodou při vypracování bylo studium relevantní odborné literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: Paleoanthropological and archaeological team led by Michael J. Morwood and Raden P. Soejono found in 2003 and 2004 nearly complete unfossilized skeleton including the skull in the Liang Bua cave on the Indonesian island of Flores. During the research skeletal remains of a total of fourteen individuals were found. Besides physical remains, many documents of material culture were found in the cave. Homo floresiensis, as was the discovered hominin named, is characterized by short stature and low cranial capacity and by a mix of morphological primitive, derived and unique features. A number of research teams presented a wide range of interpretations with different conclusions. There are hypotheses that describe the Flores Man as a separate new species of the genus Homo, other propose hypotheses of Homo sapiens with developmental disorders or Homo erectus affected by insular dwarfism. Bachelor thesis by comparing the existing expert interpretation of the findings Flores man presents and examines the evidence supporting and refuting the various opinions and tries to contribute to defense the hypothesis of Homo floresiensis as a new separate human species. The method of elaboration was a study of relevant literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Seifert_2012.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Seifert_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Seifert_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce958,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Seifert_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce367,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.