Název: Stanovení hodnoty firmy na základě jejího strategického plánu rozvoje
Další názvy: Determining the value of the company on the basis of its strategic development plan.
Autoři: Gillichová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9510
Klíčová slova: Strategické plánování;strategická analýza;finanční plánování;finanční analýza;výnosové metody ocenění
Klíčová slova v dalším jazyce: Strategic planning;strategic analysis;financial planning;financial analysis;yield valuation methods
Abstrakt: Cílem této práce je stanovení hodnoty podniku Š a L Drůbežárny Vejprnice, s. r. o. na základě jejího strategického plánu rozvoje. První část textu uvádí vizi, strategické cíle a krátkodobé cíle podniku. Tato část zároveň obsahuje zhodnocení silných a slabých stránek podniku a příležitosti a hrozby, které na podnik působí. Druhá část tohoto textu je věnována finančnímu plánu pro období příštích pěti let, konkrétně se jedná o roky 2013 až 2017. Klíčovou částí tohoto textu je samotné ocenění podniku. Ocenění bylo provedeno výnosovými metodami pomocí softwarové podpory systému EVALENT. Závěr diplomové práce porovnává získané výsledy jednotlivých výnosových metod a posuzuje budoucí životaschopnost podniku Š a L Drůbežárny Vejprnice, s. r. o.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to determine the value of the company Š a L Drůbežárna Vejprnice, s. r. o. based on its strategic development plan. The first part presents the vision, strategic objectives and short-term objectives of the company. This section also includes assessment of the strengths, weaknesses, opportunities and threats that the company operates. The second part of the text is devoted to the financial plan for the next five years, namely 2013 to 2017. A key part of this text is the valuation of the company. We used yield method of valuation. The valuation was performed in a system EVALENT. The final section compares the results obtained by different yield methods. There are also assessment of the future viability of the company Š a L Drůbežárna Vejprnice, s. r. o.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Gillichova.pdfPlný text práce926,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_gillichova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_gillichova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_gillichova.PDFPrůběh obhajoby práce158 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9510

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.