Název: Komunikační systém a komunikační praxe v organizaci
Další názvy: Communication system and the practice of communication in the organization
Autoři: Rejdová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9521
Klíčová slova: komunikace;interní komunikace;komunikační strategie;management
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;internal communication;communication strategy;management
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá komunikačním systémem v organizaci, analýzou efektivnosti komunikačních procesů a jejich schopností podpory naplnění strategických cílů společnosti. Cílem práce je analyzovat problémy momentálně fungující interní komunikace ve společnosti BRUSH SEM s.r.o. a navrhnout opatření pro zvýšení efektivity fungování komunikace, která budou v souladu se strategickými cíli podniku. První část je zaměřena na charakteristiku společnosti, její strategie a strategických cílů a SWOT analýzu. V další části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné pro provedení kvalitní analýzy interní komunikace. Třetí část vymezuje hlavní komunikační procesy relevantní k naplnění vytyčených strategických cílů. Následuje dotazníkové šetření, z něhož jsou stanoveny slabé stránky interní komunikace podniku. V závěru práce jsou navrženy cíle interní komunikace pro účinnou komunikaci v organizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the communication systems in the organization, analyzing the effectiveness of communication processes and their ability to support the strategic objectives of the company. The aim is to analyze the problems currently functioning internal communication within the company BRUSH SEM s.r.o. and suggest measures for increasing the efficiency of communication, which are in line with the strategic objectives of the company. The first part is focused on the characteristics of the company, its strategy and strategic objectives and SWOT analysis. The next section discusses the theoretical knowledge necessary to perform quality analysis of internal communication. The third section identifies the main communication processes relevant to the fulfillment of strategic objectives. The following is a questionnaire survey, from which are made weaknesses in internal communication of the company. In conclusion are proposed objectives of internal communication for effective communication in an organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rejdova_DP_2013.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_rejdova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_rejdova_OP.PDFPosudek oponenta práce581,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_rejdova.PDFPrůběh obhajoby práce196,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.