Název: Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU
Další názvy: Formulation of a Project tendering for EU Funds backing
Autoři: Syrová, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9525
Klíčová slova: projekt;dotace EU;analýza nákladů a přínosů;analýza rizik;interní procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: project;EU backing;cost benefit analysis;risk analysis;internal processes
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje formulaci projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie, konkrétně o dotaci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Práce je zaměřena na nestátní neziskovou organizaci Domov Na Hrádku, o. p. s.. Z toho důvodu je nejprve nastíněno prostředí, ve kterém se neziskové organizace pohybují. Následuje představení organizace a její činnosti a je vyvozena strategie rozvoje včetně vymezení poslání, vize a strategických cílů pro období 2013 2017. Ze strategického plánu vychází projekt ?Cesta životem ? stejné šance a příležitosti?. Pro možnou realizaci strategie je analyzována připravenost interních procesů. V další části jsou zhodnoceny očekávané přínosy a možná rizika, která mohou ovlivnit realizaci projektu a naplnění stanovených cílů. Projekt je posuzován pomocí Cost & Benefit analýzy, která bere v úvahu jeho celospolečenské přínosy. V poslední kapitole jsou prezentovány postupové kroky, vzhledem k podmínkám poskytnutí dotace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is devoted to the formulation of a project tendering for EU funds backing, specifically the Operational Program Human Resources and Employment. The thesis focuses on non-governmental organization Domov Na Hrádku, o. p. s.. Therefore, at first the environment in which organization operates is outlined. Afterwards the organization and its activities are introduced and the development strategy, including mission, vision and strategic goals for years 2013 - 2017, is defined. The project ?The path through life - the same chances and opportunities? is based on strategic plan. For possible strategy implementation the readiness of internal processes is analyzed. The next part assesses the expected benefits and possible risks, that can affect project realization and meeting determined goals. The project is judged by using Cost & Benefit analysis, which considers its societal benefits. The last chapter presents procedural steps considering backing provision conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Syrova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_syrova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_syrova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_syrova.PDFPrůběh obhajoby práce146,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9525

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.