Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPlevný, Miroslav
dc.contributor.authorŠtilip, Michael
dc.contributor.refereeLeicherová, Veronika
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:47Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:47Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52522
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9527
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je hodnocení výkonnosti dopravních podniků. Jejím hlavním cílem je navrhnout vhodnou soustavu ukazatelů pro měření a řízení ekonomické výkonnosti těchto municipálních subjektů. Úvodní části se soustřeďují na objasnění problematiky dopravních podniků a jejich specifik a také na přístupy k měření a hodnocení výkonnosti. Pro dosažení uvedeného cíle je zpracována kritická literární rešerše soustředěná na finanční analýzu municipálních firem a navazující možnosti hodnocení jejich výkonnosti. V další části jsou tyto metody verifikovány na příkladu konkrétní společnosti a modifikovány s ohledem na zjištěné zvláštnosti dopravních podniků. Je navržen soubor ukazatelů a další vhodné metody pro hodnocení jejich výkonnosti, které zahrnují mimo jiné i mezipodnikové srovnávání. Vytvořené hodnocení napomůže managementu dopravních podniků při řízení jejich výkonnosti a hledání potenciálu zlepšení v rámci oboru.cs
dc.format110 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmunicipální sféracs
dc.subjectdopravní podnikycs
dc.subjectměření výkonnostics
dc.subjectmezipodnikové srovnávánícs
dc.titleStanovení vhodných ukazatelů pro vyhodnocení výkonnosti dopravního podnikucs
dc.title.alternativeIdentifying appropriate indicators for evaluating business perfomanceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of this diploma thesis is public transportation companies' business performance evaluation. The main objective is to propose an appropriate set of indicators for economic performance measurement and management of these municipal entities. The introduction parts are aimed at clarifying the issue of public transportation companies and their specifics and also at clearing up the approaches to performance measurement and evaluation. To achieve the main objective, a critical literary research focused on financial analysis of municipal companies and other related possibilities for their business performance assessment is conducted. These methods are subsequently verified on a particular company and modified with regard to the founded characteristics of public transportation firms. Set of indicators and other advisable methods are designed for evaluating their performance including, inter alia, comparison among companies. Proposed performance evaluation will help management of public transportation companies to manage their performance and to identify improvements potential within the business field.en
dc.subject.translatedmunicipal sectoren
dc.subject.translatedtransportation companyen
dc.subject.translatedperformance measurementen
dc.subject.translatedcomparison among companiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michael Stilip - diplomova prace.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
DP_stilip_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
DP_stilip_OP.PDFPosudek oponenta práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
DP_stilip.PDFPrůběh obhajoby práce204,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.