Název: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Další názvy: The Project of the Company Performance Increase by Means of Strategic Management
Autoři: Burianová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9532
Klíčová slova: strategický plán;výkonnost;finanční analýza;analýza rizik;strategické scénáře
Klíčová slova v dalším jazyce: strategic plan;strategic scenarios;performance;financial analysis;risk analysis
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zvyšováním výkonnosti konkrétní kovárenské firmy. V první části práce je provedena analýza stávající výkonnosti firmy pomocí finanční analýzy. Následuje stanovení střednědobého plánu pomocí formulované vize a strategických cílů společnosti, včetně sestavení finančního plánu pro následující čtyři roky. Dále je provedena analýza rizik, na jejímž základě jsou vytvořeny 3 strategické scénáře (pesimistický, optimistický a realistický). Tyto strategické scénáře jsou prověřeny z hlediska dostatečné výkonnosti k dosažení strategických cílů. Pokud jsou zjištěny negativní odchylky (Planning gaps), je provedena korekce vytvořením strategické varianty, či přímo úprava strategického cíle tak, aby bylo tohoto strategického cíle dosaženo a došlo tak ke zvýšení výkonnosti firmy oproti minulému období. Na závěr práce je provedena optimalizace aktiv.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with improving the performance of specific forging company. In the first part of the thesis is performed an analysis of current business performance through financial analysis. Followed by the establishment of a medium-term plan, formulation of a vision and strategic objectives of the company, including the financial plan for the next four years. Further was made risk analysis, which is the base for creating three strategic scenarios (pessimistic, optimistic and realistic). These strategic scenarios are assessed for their sufficient of performance to achieve strategic objectives. If the planning gaps are found, the correction is made by creating strategic options, or by directly editing the strategic goals so, that the strategic objectives can be achieved and thus improving business performance compared to the previous period. At the conclusion of the work is carried out optimization of assets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marie_Burianova_2013 (1).pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_burianova_VP.PDFPosudek vedoucího práce692,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_burianova_OP.PDFPosudek oponenta práce573,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
burianova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce189,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9532

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.