Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValeš, Václav
dc.contributor.authorBoček, Radek
dc.contributor.refereeHrdina, Antonín
dc.date.accepted2013-04-18
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:17Z
dc.date.available2011-12-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:17Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier50212
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9540
dc.description.abstractTato diplomová práce je rozdělena do čtyř větších celků. První větší celek nám popisuje nejstarší období od příchodu Hebrejců do Kenaanu až po konec Judského království. Zaměřil jsem se také na Mojžíšovské zákonodárství, Davidovský společenský systém a v neposlední řadě na správní uspořádání za Šalamouna. Ve druhém celku popisuji Izrael pod cizí nadvládou a to pod nadvládou babyl?nskou, perskou a Alexandra Velikého. Ve třetím celku to je římské období. Tady se věnuji i Mišně a Toseftě. A v tom posledním celku popisuji středověký Izrael a nezapomněl jsem na již dokončený Babyl?nský talmud. Práce končí dobytím Jeruzaléma Araby.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectKenaancs
dc.subjecttóracs
dc.subjectdoba soudcůcs
dc.subjectdoba královskács
dc.subjectbabylónské obdobícs
dc.subjectperské obdobícs
dc.subjecthelénistické obdobícs
dc.subjectřímské obdobícs
dc.subjectrabínics
dc.subjectMišnacs
dc.subjectToseftacs
dc.subjectIzrael ve středověkucs
dc.subjectBabylónský talmudcs
dc.titleDějiny státu a práva starověkého Izraelecs
dc.title.alternativeHistory of state and law of ancient Israelen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is divided into four larger units. The first major unit describes us oldest period from the coming of the Hebrews to Canaan until the end of the kingdom of Judah. I turn in Moses's legislation, David's social system and finally Salomon's administrative arrangements here. The second major unit describe Israel under foreign domination. It is domination of Babylonian empire, Persian empire and Alexander the Macedonian. The third major units is Roman period. I turn in Mishnah and Tosefta here. The last major unit describe medieval Israel and I didn't forget to mention completed Babylonian Talmud. The thesis ends by conquest Jerusalem by Arabs.en
dc.subject.translatedCanaanen
dc.subject.translatedTorahen
dc.subject.translatedperiod of judgesen
dc.subject.translatedroyal perioden
dc.subject.translatedbabylonian perioden
dc.subject.translatedpersian perioden
dc.subject.translatedhellenistic perioden
dc.subject.translatedroman perioden
dc.subject.translatedrabbisen
dc.subject.translatedMishnahen
dc.subject.translatedToseftaen
dc.subject.translatedIsrael in the middle agesen
dc.subject.translatedBabylonian talmuden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce506,34 kBAdobe PDFView/Open
DP - Bocek.pdfPosudek vedoucího práce88,49 kBAdobe PDFView/Open
OP - Bocek.pdfPosudek oponenta práce54,48 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Bocek.pdfPrůběh obhajoby práce65,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.