Název: Právní formy perzekuce obyvatel v Protektorátu Čechy a Morava
Další názvy: Legal forms of persecution of citizens in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Autoři: Němec, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9567
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava;orgány;trestní právo;perzekuce;Židé;Romové;kultura;gestapo
Klíčová slova v dalším jazyce: Protectorate of Bohemia and Moravia;authorities;criminal law;persecution;Jews;Gypsies;culture;gestapo
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce pojednává o právních formách perzekuce v období Protektorátu Čechy a Morava. Tato je členěna, vyjma úvodu a závěru, do sedmi kapitol na sebe logicky navazujících. Autor na začátku práce rozebírá samotný protiprávní vznik Protektorátu a upozorňuje na významné právní nedostatky výnosu vůdce a říšského kancléře č. 75/1939 Sb. Následně se již zaměřuje na členění protektorátních orgánů a především na trestní právo v tomto období platné. K meritu věci, tedy podrobnému vylíčení jednotlivých právních opatření, se autor dostává v kapitole čtvrté a následující.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the legal forms of persecution in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Apart from the introduction and conclusion, it is broken down into seven chapters, which are logically related. At the beginning of the thesis the author discusses the unlawful establishment of the Protectorate and highlights the significant legal deficiencies of protectorate imperial rules of leader and Chancellor of the Reich No. 75/1939 Coll. Subsequently he already focused on the structure of the Protectorate authorities and especially the criminal law in force in that period. The author gets to the core in the fourth chapter and further on, where he provides a description of the various legal actions
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
finale DP10.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Nemec.pdfPosudek vedoucího práce74,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Nemec.pdfPosudek oponenta práce50,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Nemec.pdfPrůběh obhajoby práce45,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9567

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.