Title: Právní formy perzekuce obyvatel v Protektorátu Čechy a Morava
Other Titles: Legal forms of persecution of citizens in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Authors: Němec, Ondřej
Advisor: Beránek, Petr
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9567
Keywords: Protektorát Čechy a Morava;orgány;trestní právo;perzekuce;Židé;Romové;kultura;gestapo
Keywords in different language: Protectorate of Bohemia and Moravia;authorities;criminal law;persecution;Jews;Gypsies;culture;gestapo
Abstract: Předkládaná diplomová práce pojednává o právních formách perzekuce v období Protektorátu Čechy a Morava. Tato je členěna, vyjma úvodu a závěru, do sedmi kapitol na sebe logicky navazujících. Autor na začátku práce rozebírá samotný protiprávní vznik Protektorátu a upozorňuje na významné právní nedostatky výnosu vůdce a říšského kancléře č. 75/1939 Sb. Následně se již zaměřuje na členění protektorátních orgánů a především na trestní právo v tomto období platné. K meritu věci, tedy podrobnému vylíčení jednotlivých právních opatření, se autor dostává v kapitole čtvrté a následující.
Abstract in different language: This thesis deals with the legal forms of persecution in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Apart from the introduction and conclusion, it is broken down into seven chapters, which are logically related. At the beginning of the thesis the author discusses the unlawful establishment of the Protectorate and highlights the significant legal deficiencies of protectorate imperial rules of leader and Chancellor of the Reich No. 75/1939 Coll. Subsequently he already focused on the structure of the Protectorate authorities and especially the criminal law in force in that period. The author gets to the core in the fourth chapter and further on, where he provides a description of the various legal actions
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finale DP10.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
DP - Nemec.pdfPosudek vedoucího práce74,2 kBAdobe PDFView/Open
OP - Nemec.pdfPosudek oponenta práce50,23 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Nemec.pdfPrůběh obhajoby práce45,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.