Název: Urbanismus ve starověkém Egyptě: charakter a vývoj městské zástavby ve 4.-2. tisíciletí př. n. l.
Další názvy: Urbanism in ancient Egypt: Character and development of urban fabric in 4th-2nd millenium BCE
Autoři: Burdová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Maříková Vlčková, Petra
Oponent: Krejčí, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9577
Klíčová slova: starověký Egypt;urbanismus;město;sídliště;městská zástavba;architektura
Klíčová slova v dalším jazyce: ancient Egypt;urbanism;city;town;settlement;urban fabric;architecture
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá charakterem městské zástavby a jejím vývojem na území starověkého Egypta v časovém rozmezí od Staré až do Nové říše, tedy období přibližně 2700-1069 př. n. l. Společnost staroegyptského státu totiž v těchto historických obdobích byla utvářena podle podobných schémat, kterým se podřizovaly i její jednotlivé složky, např. i koncepty urbanistického rozvoje. Toto dlouhé časové období bylo zvoleno z důvodu reprezentativnosti archeologických pramenů a současného stavu bádání v oblasti staroegyptské sídelní archeologie. Práce se zaměřuje na hledání dlouhodobých urbánních trendů, jež lze na staroegyptských sídlištích městského charakteru v daném období pozorovat. Sleduje rozdíly mezi uměle založenými a genericky se rozvíjejícími městy na straně jedné, na straně druhé mezi sídlišti centrálního charakteru a specializovanými sídlišti, např. královskými doménami, sídlišti spravovanými centrální administrativou apod.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work is focused on character and development of urban fabric in 4th-2nd millenium BCE, particularly 2700-1069 BCE, in the area of ancient Egypt. In these historical periods ancient Egyptian society was formed by similar schemes. Individual segments of this development, such as concepts of urban development, submited to them. This long period of time was chosen because of presentability of archaeological sources and because of current status of research in sphere of ancient Egyptian settlement archaeology. The work is focused on searching for long-term urban trends, which can be observed in ancient egyptian urban settlements in that time. On the one hand there are observed differences between the strictly planned settlement and the gradually developed towns, on the other hand between central settlements and specialized settlements such as royal domains, central administrated settlements etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_2013.pdfPlný text práce9,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burdova_Marikova Vlckova_VP.pdfPosudek vedoucího práce311,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burdova_Krejci_OP.pdfPosudek oponenta práce2,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burdova.pdfPrůběh obhajoby práce154,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9577

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.