Název: Budoucnost Muslimů v Americe
Další názvy: The future of Uzbek Muslims in America
Autoři: Alijonov, Mohirjon
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9590
Klíčová slova: muslimové;mešita;terrorismus;Uzbeci;uzbečtí muslimové;imigrace;USA
Klíčová slova v dalším jazyce: muslims;mosque;terrorism;Uzbeks;uzbek muslims;immigration;USA
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je budoucnost uzbeckých muslimů, žijících v současnosti ve Spojených státech amerických. Cílem práce je seznámit čtenáře s rostoucí populací Uzbeků v USA: s jejich historií, vírou, současným životem a predikcí o jejich budoucnosti, která je podpořena statistickými daty. Celá bakalářská práce sestává ze tří hlavních kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje několik subkapitol. První kapitola se zabývá islámem, historií Uzbeků a moderním Uzbekistánem: jak se Uzbeci stali muslimy, jak chápou náboženství, jaké jsou jejich priority v náboženství, jak se liší od ostatních muslimů, zejména pak od Arabů. Druhá kapitola se zaměřuje na stav uzbecké imigrace v historii a současnosti. Tato kapitola se zabývá mnoha otázkami jako: Uzbeci jako Američané, jejich dřívější a současné problémy v oblasti imigrace a jejich problémy v Americe. Poskytuje také detailní informace o Uzbecích jako součásti muslimské komunity v Americe. Druhá kapitola se také dotýká Uzbeků spojených terorismem, jejich motivaci k páchání trestné činnosti a jejich ambicích stát se Američany. Stejná kapitola také obsahuje informace o islámských centrech, jako o mírových organizacích, ve srovnání s teroristickými základnami. Závěrečná kapitola je ústředním bodem celé bakalářské práce - Budoucnost uzbeckých muslimů v Americe. Kapitola je podpořena statistickými daty a snaží se nalézt odpovědi na otázky týkající se života uzbeckých muslimů v USA v období následujících 50 - 100 let.
Abstrakt v dalším jazyce: The main object of this undergraduate thesis is the future of Uzbek Muslims currently living in the United States of America. The aim of the thesis is to familiarize the reader about the growing Uzbek nation in the USA: their history, beliefs, current life and predictions about their future, supported with statistic data. The entire thesis consists of three main chapters and each chapter includes several sub-chapters. The chapter one deals with Islam itself, the history of Uzbeks and modern Uzbekistan: how Uzbeks became Muslims, how they understand the religion, their priorities in religion, their differences than other Muslims, particularly than Arabs. The second chapter focuses the status of Uzbek immigration history and present. The chapter deals with many questions such as Uzbeks as Americans, their early and current difficulties within immigration, their problems in America and also it gives detailed information about Uzbeks as a part of Muslim community in the USA. The chapter touches Uzbeks involved terrorism issues, their motivations in committing a crime and ambitions in becoming Americans. The chapter also includes information about Islamic centers: peaceful organization versus terrorists? basement. The final chapter is the main focus of the whole thesis - Future of Uzbek Muslims in America. It is supported with statistic data and tries to find answers to questions concerning the life of Uzbek Muslims in the next 50-100 years in the USA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace CD.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Alijonov V.pdfPosudek vedoucího práce144,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Alijonov O.pdfPosudek oponenta práce109,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Alijonov P.pdfPrůběh obhajoby práce43,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9590

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.