Title: Míra užívání jednotlivých způsobů vyjadřování generické reference u anglických podstatných jmen
Other Titles: The competition of individual means of expressing generic reference with English nouns
Authors: Vála, Jan
Advisor: Petrlíková, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9608
Keywords: obecná reference;specifická reference;anglické substantivum;kategorie určenosti;kategorie čísla;singulár;plurál;počitatelná substantiva;nepočitatelná substantiva
Keywords in different language: generic reference;specific reference;english noun;definiteness;number;countability;countable nouns;uncountable nouns;singular;plural
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit konkurenci jednotlivých prostředků vyjadřování obecné reference u anglických podstatných jmen. Tato práce obsahuje teoretickou bázi, což je první část této práce a také analýzu úryvků, která následuje teoretickou část. Teoretická část začíná základním vysvětlením toho, co je podstatné jméno, zahrnujíc základní gramatické kategorie podstatných jmen v anglickém jazyce. Poté je vysvětlena kategorie určitosti ? Základní popis je vysvětlen podle Belána, dále jsou vysvětleny pojmy jako reference a determinace. Také Chestermanova myšlenka rozdělení počitatelnosti do tří podkategorií - locatability, inclussiveness a extensivity jsou zmíněny. Tato část končí výtahem z Duškové. Práce se také zabývá počitatelností, což je funkce a obecné rozdělení substantiv na počitatelná a nepočitatelná. Dále je pak zmíněna dualita u počitatelnosti substantiv, kdy podstatné jméno může být i počitatelné tak nepočitatelné. Dále následují právě příklady substantiv, která mohou mít duální počitatelnost a nakonec následuje rozdělení substantiv dle počitatelnosti podle Duškové na počitatelná, nepočitatelná a podstatná jména, která jsou často spojována s nízkými nebo vysokými čísly. Následuje vysvětlení reference u podstatných jmen. Nejprve obecné informace a základní rozdělení reference na generickou a specifickou, pak je kapitola rozdělena do dalších podkapitol, z nichž každá popisuje daný typ reference. Poslední kapitola se zabývá využitím členů v generické a specifické referenci. Analytická část se zabývá 225 výňatky z románu Stephena Kinga, Ostrov Duma Key (2008). Tyto příklady obecné reference jsou v příloze A. Výsledky výzkumu jsou potom v kapitole Závěr a jsou podpořeny 5 grafy s procentním vyjádřením, které jsou v příloze B. Výsledky tohoto výzkumu: 78% z prostředků používaných k popisu obecné reference jsou konkrétní a 22% jsou abstraktní. Nejběžnější výskyt obecné reference je u počitatelných substantiv (79%) v množném čísle (64%) a s nulovým členem (93%) Tato práce předkládá pouze omezený počet příkladů generické (obecné) reference, tak tento výzkum by neměl být brán jako obecné pravidlo.
Abstract in different language: The main aim of this undergraduate thesis is to investigate the competition of individual means of expressing generic reference with the English noun. This thesis contains theoretical background which is the first part of the work and also the analysis of the excerpts that follows the theoretical background. The theoretical background starts with the basic explanation of what a noun is according to Biber et al. and it also comprises the basic grammatical categories of an English noun. Thereafter the category of definiteness is more explained ? Russell?s theory of uniqueness and Christophersen?s theory of familiarity followed by the whole idea interpreted by a Czech linguist Belán (his terms reference and determination are explained). Also Chesterman?s idea of division of countability to three subcategories - locatability, inclusiveness and extensivity, is added. It concludes with Dušková?s interpretation of definiteness. This thesis also deals with countability, its function and general diversion to countable and uncountable nouns. Also the Quirk?s problem of dual class membership is mentioned. Then, examples of nouns that can be countable or uncountable are mentioned and finally, Dušková?s partition of nouns on countable, uncountable and nouns that connect with low or high numbers is adverted. Next, the grammatical category of reference is mentioned. At first, the general information is given, and then the chapter is divided to other two subchapters, each describing different type of reference ? generic and non-generic. The last chapter of the theoretical part deals with the usage of articles and determiners among uncountable nouns. The analytical part deals with 255 excerpts from a Stephen King?s novel, Duma Key (2008). These excerpts are present in appendix A. The results of the research are present in the conclusion and supported by graphs with percentage count provided in Appendix B. The results of the research are: 78% of the nouns used to describe generic reference are concrete and 22% are abstract. The most common occurrence of the generic reference is with the countable nouns ? 79%, and with the zero article (93%). This thesis submits only a limited number of examples of generic reference, so it cannot be taken as a general result.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Vala final.pdfPlný text práce585,14 kBAdobe PDFView/Open
Vala V.pdfPosudek vedoucího práce206,05 kBAdobe PDFView/Open
Vala O.pdfPosudek oponenta práce126,69 kBAdobe PDFView/Open
Vala P.pdfPrůběh obhajoby práce39,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.