Název: Historie Prácheňska - Didaktická aplikace ve vlastivědě na 1.stupni ZŠ
Další názvy: The history of Prácheňsko - Didactic application in homeland study class at primary school
Autoři: Jedličková, Romana
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9625
Klíčová slova: mikroregion;lokalita;skanzen;didaktický materiál;region;didaktické aktivity;praktické činnosti;didaktická aplikace;mezipředmětové vztahy;průřezová témata;regionální historie;historický objekt;architektonická díla
Klíčová slova v dalším jazyce: microregion;locality;protected area;didactic material;region;educational activities;practical activities;didactic application;intersubject relations;cross-cutting themes;regional history;historic property;architectural works
Abstrakt: Diplomová práce Historie Prácheňska a didaktická aplikace ve vlastivědě na 1. stupni základní školy je zaměřena na vyhledávání informací k historickým objektům, které se nachází v místě bydliště dětí. Prostřednictvím učiva o historii regionu by měly děti lépe poznat okolí svého bydliště a seznámit se s kulturně - historickými památkami a různými zajímavostmi, které se tam nachází. Jedním ze způsobů, jak vzbudit zájem dětí na 1. stupni základní školy o učivo historie objektů, je použití různých didaktických aktivit. Při volbě praktických činností jsem se snažila o výběr takových aktivit, které by děti zaujaly a byly jim přístupné. Didaktické činnosti zaměřené především na osvojení poznatků z oblasti historie se prolínají s ostatními vyučovacími předměty.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis on ?The History of Prácheň, and its methodological application in ?Local studies? (vlastivěda) in the lower primary school, focuses on the search for information about historic buildings that can be found close to the pupils? place of residence. With the help of the history syllabus pupils should become better acquainted with the environment around their place of residence and the cultural-historical monuments and other places of interest to be found there. One possible way to increase pupils? interest in the history of buildings in the lower primary school consists of a variety of types of activity. As far as practical activities are concerned, I have tried to choose those that would be interesting and accessible to children. All the activities that concentrate specifically on the acquisition of historical data are interwoven with other subjects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HISTORIE PRACHENSKA - DP.pdfPlný text práce6,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jedlickova R V.pdfPosudek vedoucího práce104,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jedlickova R O.pdfPosudek oponenta práce60,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jedlickova R P.pdfPrůběh obhajoby práce32,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9625

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.