Název: Poutní místa na Domažlicku
Další názvy: Places of pilgrimage in Domažlicko region
Autoři: Ublová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9637
Klíčová slova: Domažlicko;poutní místa;poutnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: Domažlice region;pilgrimage places;pilgrimage
Abstrakt: Tato práce se zabývá poutními místy na Domažlicku. Popisuje jednotlivá poutní místa v dané lokalitě, seznamuje s jejich historií a líčí poutní tradici, která při nich probíhala. První část práce se věnuje poutnictví v Čechách z hlediska historického vývoje, tradic i řemesel vážících se k tomuto fenoménu. Zakončena je způsobem církevní správy v popisované oblasti. Jádro práce je pak rozděleno po jednotlivých poutních místech. Zde bylo hlavním zájmem popsat průběh poutní tradice při jednotlivých kostelích. Soustředila jsem se také na současný vývoj jak samotného chrámu, tak i poutních zvyklostí. Popisuji devět míst, které lze označit jakou poutní. Zajímavým zjištěním je, že všechna místa dosud žijí poutními zvyklostmi, i když se mnohé z nich jinak nevyužívají ani k jiným úkonům v liturgickém roce. V příloze pak na fotografiích dokumentuji stav kostelů a jejich okolí.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with pilgrimage places at Domažlice region. It describes by detail separate places, aquaints their history and details its pilgrim tradition and rituals. First part of thesis describes historical evolution of pilgrimage in Czech, traditions and craftsmanship, connected to this topic.It finishes by a brief description of realisation of systém of Church administration of the region. The core of the thesis is diveded to segments dedicated to each place of pilgrimage. The main aim was to describe the continuance of pilgrimage tradition to each churches. I concentrated also on recent evolution of the churches and the traditions. I desribe nine places, which can be labeled as targets of pilgrimage. The interesting discovery was the fact, that all these places have still active pilgrimage tradition, although majority of them is not used for other religious happenings during liturgic year. In addendum I documented the state of the churches and their surrounding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Ublova.pdfPlný text práce3,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ublova V.pdfPosudek vedoucího práce111,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ublova O.pdfPosudek oponenta práce39,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ublova P.pdfPrůběh obhajoby práce28,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9637

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.