Název: Das Bild der Roma - Minderheit in deutschen und tschechischen Medien
Další názvy: The image of the Roma minority in German and Czech media
Autoři: Peková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9652
Klíčová slova: romská menšina;majorita;rasismus;diskriminace;média
Klíčová slova v dalším jazyce: roma-minority;majority;racism;discrimation;media
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením romské menšiny v německých a českých médií. Zaměřuje se konkrétně na články týkající se romské menšiny. Teoretická část slouží jako představení romské menšiny v minulosti a současné době. V praktické části následuje analýza 20 vybraných novinových či magazínových článků z německých a českých periodik, tj. Die Welt, Die Junge Freiheit, Der Spiegel, Die Zeit, Die Süddeutsche Zeitung, Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Respekt, Týden, Deník. Na závěr jsou všechny důležité poznatky v analyzovaných médii shrnuty a porovnány. Označení pro romskou menšinu a většinové části obyvatelstva, která byla užita v analyzovaných článcích, jsou vypsána v přehledné oboujazyčné tabulce. K tomu je vypracován i oboujazyčný glosář uvádějící použité vyjadřovací prostředky v analyzovaných článcích. Na konci bakalářské práce jsou také přiloženy všechny analyzované články a stručná charakteristika analyzovaných periodik.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the image of the Roma minority in German and Czech media. It focuses specifically on articles concerning the Roma minority. The theoretical part serves as an introduction of the Roma minority in the past and present. In the practical part follows an analysis of chosen articles from the newspaper or magazine. Designations for the roma-minority and the majority of population which were used in the analyzed articles and a bilingual glossary defining the meanings of the expression used in the analyzed articles are listed in a clear bilingual table. At the end, all of the important findings of the analyzed media are summarized and compared. All the 20 analyzed articles and a characteristic of all Czech and German periodicals used is also attached at the end of the bachelor thesis. ?
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pekova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce147,78 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pekova1 - Kucera.JPGPosudek oponenta práce533,55 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Pekova.JPGPrůběh obhajoby práce125,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9652

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.