Title: Elektronické zpracování archiválií
Other Titles: Electronic processing of archival
Authors: Roubalová, Monika
Advisor: Vrbík, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9668
Keywords: analogový dokument;archiv;archiválie;archivní zákon;digitální dokument;kategorie archiválií;skartační řízení;spisová služba
Keywords in different language: analog document;archive;archival;archival law;digital document;category archives;disposal management;filing service
Abstract: V této bakalářské práci se setkáváme s pojmy, které souvisí s archiváliemi a práce s nimi. Práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly, zabývající se vznikem archivů, základními pojmy, životního cyklu dokumentu, činnosti archivů, pojmem archiválie, rozdělení kategorií archiválií, dále je rozebírán archivní zákon, kdy každý paragraf je doplněn komentářem, Poslední kapitola se zabývá elektronickým zpracováním archiválií, kde jsou vysvětleny základní rozdíly mezi druhy dokumentů a popsán postup zpracování archiválií od doby přijetí až po začlenění do archivačního systému.
Abstract in different language: In this thesis we encounter terms that are connected with records and work with records. The thesis is divided into individual chapters describing starting of archives, basic terms, life cycle of documents, archive activities, the term record and division of records. Archive Law is also discussed and each paragraph is complemented by a commentary. The last chapter deals with digital processing of records, basic differences between various kinds of records are explained, and the procedure of archiving records is described from accepting them to their incorporation into the archive system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roubalova BP.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Roubalova.pdfPosudek vedoucího práce355,51 kBAdobe PDFView/Open
Roubalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce68,5 kBAdobe PDFView/Open
Roubalova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce49,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.