Title: Próza světa: sympatie a antipatie v renesanční filosofii
Other Titles: The Prose of the World: Sympathy and Antipathy in the Renaissance Philosophy
Authors: Gärtnerová, Alena
Advisor: Černá, Jana
Referee: Špelda, Daniel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9681
Keywords: renesance;sympatie;antipatie;přírodní magie;Marsilio Ficino;De vita libri tres;Giovanni Pico della Mirandola;Conclusiones;Řeč o důstojnosti člověka;Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu;okultní filosofie
Keywords in different language: renaissance;sympathy;antipathy;natural magic;Marsilio Ficino;De vita libri tres;Giovanni Pico della Mirandola;Conclusiones;Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu;occult philosophia
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o koncepci sympatie a antipatie v renesanční přírodní magii (magia naturalis). První kapitola stručně charakterizuje pojetí sympatie a antipatie v renesanci, které se od toho dnešního značně liší. Dále už následují vybraní reprezentativní autoři a jejich magická díla. Vybrala jsem Marsilia Ficina, jenž svým dílem De Vita Libri Tres položil základy renesanční magie. Práce pojednává o jeho antických zdrojích i o tom, zda je jeho magie hermetická či spíše novoplatónská. Pico della Mirandola představil svou přírodní magii smíšenou s kabalou ve svých Conclusiones a v Oratio de hominis dignitate. Pikovo dílo je primárně považováno za řeč o svobodě člověka, tato práce tak nastiňuje i fakt, že to není příliš opodstatněné. Posledním renesančním magikem, kterého uvádím je Agrippa z Nettesheimu, který rozvíjel jak Ficinovy, tak Pikovy magické názory. Agrippa byl dlouhou dobu označován za Fausta a pouhého eklektika, proto je předmětem mé práce i poukázat na to, že nová interdisciplinární pojetí jeho díla Okultní filosofie představují jeho magické dílo ve zcela novém světle.
Abstract in different language: This diploma thesis treats of sympathy and antipathy in Renaissance natural philosophy (magia naturalis). First chapter shortly describes the conception of sympathy and antipathy in Renaissance, which is significantly different from today's conception. The following parts of this diploma thesis treats of selected representative thinkers and of their magican pieces. I chose Marsilo Ficino as first figure of magia naturalis, because he laid the foundations of Renaissance natural magic in his work De Vita Libri Tres. This diploma thesis discuss his ancient sources and the question of whether his magic ie hermetic or rather neoplatonic. Pico della Mirandola introduces his conception of natural magic with Cabbala in his works Conclusiones and Oration on the Dignity of Man. Pico's Oration is primarily considered a speech about dignity and freedom of human. This diploma thesis outlines the fact that this view is not entirely justified. The last chapter deals with Agrippa von Nettesheim, who developed Ficino?s as well as Pico?s magical theory. Agrippa has long been known for Faust and for mere eclectic, therefore the subject of my work is show that new interdisciplinary approaches to his work De Occulta philosophia illustrate it in a new different way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gartnerova,_A._DP_2013.pdfPlný text práce684,8 kBAdobe PDFView/Open
Gartnerova_Cerna.docxPosudek vedoucího práce48,92 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Gartnerova_Spelda.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Gartnerova_Alena.pdfPrůběh obhajoby práce477,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.