Title: Existencialismus J. P. Sartra a existencionalismus A. Camuse.\nl{} Shody a rozdíly. (Problematika mezilidských vztahů)
Other Titles: J. P. Sartre Existentialism Existentialism and A. Camus. Commonalities and differences. (The problem of the human relations)
Authors: Beránková, Markéta
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Murgaš, Jaromír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9696
Keywords: Jean-Paul Sartre;Albert Camus;existencialismus;Nevolnost;Zeď;Pád;Cizinec
Keywords in different language: Jean-Paul Sartre;Albert Camus;existentialism;Nausea;The Wall;The Fall;The Stranger
Abstract: Diplomová práce se bude věnovat stručné charakteristice filosofického a literárního směru existencialismu a bude rozdělena do osmi kapitol. V jednotlivých kapitolách bude provedena analýza existencialismu francouzského filosofa, publicisty, spisovatele a dramatika Jean-Paul Sartra, který významně ovlivnil francouzské filosofické myšlení dvacátého a také první polovinu jednadvacátého století. Metodicky se opíral o fenomenologii, ačkoliv odmítal Husserlovu koncepci transcendentálního Já. Odmítal také esencialismus tradiční metafyziky, což se promítlo do jeho pojetí vědomí. Následně bude přiblížena jeho literární tvorba, zejména dvě stěžejní díla: Nevolnost a Zeď, kde bude proveden rozbor a porovnání těchto románů. Práce bude dále zaměřena na život a dílo francouzského spisovatele, dramatika, filosofa a publicisty Alberta Camuse, rozbor a porovnání jeho románů Cizinec a Pád, které velmi vystihují Camusovy názory. Základní myšlenkou A. Camuse bylo najít východisko z odcizení současného člověka, které viděl v revoltě proti pocitu absurdity, jež se člověka ujímá při vidění světa a svého současného postavení v něm. Závěrečná kapitola se bude věnovat motivům existencialismu, konkrétně mezilidským vztahům a smrti.
Abstract in different language: The literary and philosophical direction of existentialism is outlined to readers at the beginning of the thesis. The subsection is devoted to an explanation of French existentialism and clarifying the title of thesis. It shows where the difference between existentialism of Jean-Paul Sartre and Albert Camus existentialism actually lies and some consensus as well. The subsequent chapter focuses on the life and work of Jean-Paul Sartre. Thereafter two works of Jean-Paul Sartre are presented: Nausea and The Wall, which are analyzed and then compared. The section of Albert Camus follows the same line as well. Analyzed parts are The Stranger and The Fall that describe Camus' views. The final chapter is devoted to the motives of existentialism and specifically focuses on interpersonal relationships and death.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce698,1 kBAdobe PDFView/Open
DP - vedouci Neupauer - Berankova.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
Berankova_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Berankova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce473,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.