Title: Kulturní změny osobní sebeprezentace v tranformačních letech české společnosti. Vizuální analýza fotografií.
Other Titles: Cultural changes of the self-prezentation in the years of transformation in the czech society.
Authors: Šírová, Milena
Advisor: Tošner, Michal
Referee: Ulrychová, Marta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9729
Keywords: gender;fotografie;sémiotika;identita;sémiologická analýza;vizuální analýza;konstrukce genderu;symbolické násilí
Keywords in different language: gender;photography;semiotics;identity;semiological analysis;visual analysis;the construction of gender;symbolic violence
Abstract: Diplomová práce se zabývá konstrukcí a reprezentací genderové identity žen v trasformačním období české společnosti. Předmětem vizuální a sémiotické analýzy jsou fotografie publikované v monografii autorů Jana Malého, Jiřího Poláčka a Ivana Lutterera Český člověk. Fotografie z let 1982?1996. Pojetí fotografie jako textu, který je podroben sémiologické analýze, umožňuje přiblížení způsobu, jakým se odehrává kulturně a sociálně podmíněné konstituování genderové identity fotografovaných žen a důsledků uplatnění symbolického násilí v teoretickém diskurzu Pierra Bourdieua.
Abstract in different language: This thesis focuses on the construction and representation of gender identity of women in the Czech society. These subjects of visual and semiotic analysis are published in the book by Jan Maly, Jiri Polacek and Ivan Lutterer "Czech man. Photos from the years 1982 - 1996". The concept of photography as a text which is subject to the semiological analysis approach can find the way to place culturally and socially determined gender identity and the impact of symbolic violence in the theoretical discourse of Pierre Bourdieu.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp-sirova-2013.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Sirova_BP_pos_ved_Tosner.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
sirova_ulrychova.rtfPosudek oponenta práce894,32 kBRTFView/Open
Sirova_Milena.pdfPrůběh obhajoby práce559,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.