Název: Kulturní změny osobní sebeprezentace v tranformačních letech české společnosti. Vizuální analýza fotografií.
Další názvy: Cultural changes of the self-prezentation in the years of transformation in the czech society.
Autoři: Šírová, Milena
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Ulrychová, Marta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9729
Klíčová slova: gender;fotografie;sémiotika;identita;sémiologická analýza;vizuální analýza;konstrukce genderu;symbolické násilí
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;photography;semiotics;identity;semiological analysis;visual analysis;the construction of gender;symbolic violence
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukcí a reprezentací genderové identity žen v trasformačním období české společnosti. Předmětem vizuální a sémiotické analýzy jsou fotografie publikované v monografii autorů Jana Malého, Jiřího Poláčka a Ivana Lutterera Český člověk. Fotografie z let 1982?1996. Pojetí fotografie jako textu, který je podroben sémiologické analýze, umožňuje přiblížení způsobu, jakým se odehrává kulturně a sociálně podmíněné konstituování genderové identity fotografovaných žen a důsledků uplatnění symbolického násilí v teoretickém diskurzu Pierra Bourdieua.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the construction and representation of gender identity of women in the Czech society. These subjects of visual and semiotic analysis are published in the book by Jan Maly, Jiri Polacek and Ivan Lutterer "Czech man. Photos from the years 1982 - 1996". The concept of photography as a text which is subject to the semiological analysis approach can find the way to place culturally and socially determined gender identity and the impact of symbolic violence in the theoretical discourse of Pierre Bourdieu.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp-sirova-2013.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sirova_BP_pos_ved_Tosner.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
sirova_ulrychova.rtfPosudek oponenta práce894,32 kBRTFZobrazit/otevřít
Sirova_Milena.pdfPrůběh obhajoby práce559,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9729

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.