Název: Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu
Další názvy: Evaluation of efficiency of investment project
Autoři: Blechová, Irena
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Valeš, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9754
Klíčová slova: hodnocení investic;efektivnost;čistá současná hodnota;vnitřní výnosové procento;diskontovaná doba návratnosti;obnovitelné zdroje energie a legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: investment evaluation;efficiency;net property value;internal rate of return;dicounted payback period;renewable resources of energy and legislation
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu. V úvodní části práce je vytvořen teoretický podklad pro vypracování studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení investice na základě rešerše několika základních ekonomických publikací zaměřených na problematiku investičního rozhodování. Praktická část se soustředí na posouzení efektivnosti investice do malé vodní elektrárny v různých legislativních podmínkách, které jsou stanoveny variantně. Každý ze čtyř posuzovaných scénářů zohledňuje jinak nastavenou legislativu. Odlišnost variant je dána jinou výší příjmů z investice, které jsou na legislativním prostředí významně závislé. Závěr práce obsahuje syntetické zhodnocení poznatků vzešlých ze studie proveditelnosti, která byla vytvořena v rámci praktické části diplomové práce. Zároveň je zde znovu upozorněno na nestabilní legislativní prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on evaluation of an investment project. There is presented a theoretical base for feasibility study and economic evaluation of investment project in a theoretical part of a thesis. There is made a decision about investing into small hydro-power station in different conditions of law. Four variants are determined from different legislation. The variants are different because of different revenues generated by project. The revenues of project are depended on legislation very much. Conclusion contains summary of practical part (feasibility study) and unstable legislation in area of renewable resources of energy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka komplet - FIN.verze.pdfPlný text práce5,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
blechova.pdfPosudek vedoucího práce585,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
blechova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce563,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
blechova.PDFPrůběh obhajoby práce210,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.