Název: Hodnocení efektivity výstupů z účetních systémů pro potřeby řízení a daňové optimalizace
Další názvy: Evaluation of effectiveness of accounting systems outputs for management and tax optimalization
Autoři: Drbalová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Klouda, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9756
Klíčová slova: účetní systém;daňový systém;účetnictví;horizontální analýza;vertikální analýza;finanční analýza;poměrové ukazatele;řízení podniků;daňová optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: accounting system;tax system;accouning;horizontal analysis;vertical analysis;financial analysis;ratio indexes;business management;tax optimalization The thesis is focused on the evaluation of effectivness of accounting system outputs from management and suggests possible improvements and recommendations for tax optimalization.
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení efektivity výstupů z účetního systému pro potřeby řízení a navrhuje případná zlepšení a doporučení pro daňovou optimalizaci. V úvodu práce jsou uvedeny hlavní důvody využívání outsourcingu v oblasti účetnictví a daní. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizován účetní a daňový systém v ČR. Dále jsou vysvětleny postupy tvorby účetní uzávěrky a závěrky a tvorba finanční analýzy. Poslední teoretickou částí je popis účetního software Pohoda. V praktické části jsou popsány dva vybrané podniky, u kterých je nejprve provedena horizontální a vertikální analýza, a poté finanční analýza. Dále jsou porovnány výstupy obou podniků a v závěru jsou navrhnuta opatření na zlepšení zjištěných nedostatků a zajištění finanční efektivity a daňové optimalizace. Práce je doplněna tabulkami, grafy a přílohami. Při zpracování práce byla použita doporučená odborná literatura a účetní výkazy vybraných podniků.
Abstrakt v dalším jazyce: The main reasons for outsourcing in the accounting and tax area was introduced at the beginning. The thesis was devided into two parts, on the theoretical and practical. The accounting system and the tax system in the Czech Republic was described in the first theoretical part. The second part explaines procedures of the financial statements, the financial accounts and the financial analysis. The accounting information software Pohoda was defined in the last theoretical part. Two selected companies are described in the first practical part. Initially was performed the horizontal and vertical analysis and then the financial analysis. The last parst was focused on the financial outputs of the both comapanies and at the end are proposed suitable steps to improved the financial management and the tax optimalization. The thesis was supplemented by figures, charts and enclosures. All the information was obtained from the technical literature and the accounting statements of the selected companies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova+prace_E.Drbalova_final.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
15_ved_drbalova.pdfPosudek vedoucího práce636,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
5_opon_drbalova.pdfPosudek oponenta práce810,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drbalova0002.PDFPrůběh obhajoby práce322,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9756

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.