Title: Vliv krizí na ceny akcií energetických společností
Other Titles: The impact of crisis on the energy companies stock prices
Authors: Bulín, Martin
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Martinčík, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9757
Keywords: akcie;krize;energetické společnosti;časové řady;technická analýza
Keywords in different language: stocks;crisis;energy companies;time series;technical analysis
Abstract: Cílem této práce je identifikovat jakou měrou se vybrané krize projevily v cenách akcií zvolených energetických společností pomocí modelů technické analýzy a analýzy časových řad. První kapitola specifikuje energetické odvětví z pohledu kapitálových trhů. Druhá kapitola se zaměřuje na dostupnost dat o vývoji cen akcií energetických společností na vybraných burzách. Závěry této kapitoly slouží jako podklad pro výběr akciových titulů k další analýze. Ve třetí kapitole se autor věnuje identifikaci a časovému upřesnění krizí, které mohou mít potenciální vliv na vývoj cen akcií energetických společností. Ve čtvrté kapitole je nejdříve čtenář seznámen s teoretickými základy vybraných modelů technické analýzy a časových řad. Následující kapitola aplikuje tyto metody a postupy na vybrané akciové tituly a krize. Poslední kapitola je věnována závěrečnému zhodnocení a stručné interpretaci dosažených výsledků.
Abstract in different language: The objective of this paper is to identify by what measure the selected crisis had an impact on the share prices of the selected energy companies using a technical analysis and time series analysis models. First chapter specifies energy industry from the point of view of capital markets. The second chapter focuses on data accessibility of share prices of the energy companies on selected stock market. The conclusion of this chapter serves as base for selection of share titles for another analysis. In the third chapter the author pinpoints the time specification of the crises, which can have possible impact on share price development of energy companies. At the beginning of chapter four the theoretical bases of selected models of technical analysis and time series are introduced to the reader. In the next chapter these methods and techniques are used for selected share titles and crises. The last chapter is dedicated to final evaluation and brief interpretation of results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv krizi na ceny akcii energetickych spolecnosti.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
9_ved_bulin.pdfPosudek vedoucího práce645,2 kBAdobe PDFView/Open
3_opon_bulin.pdfPosudek oponenta práce622,77 kBAdobe PDFView/Open
Bulin.PDFPrůběh obhajoby práce315,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.