Název: Posouzení bonity podniku a jeho schopnosti splatit úvěr
Další názvy: Company creditworthiness assessment and its ability to repay credit
Autoři: Fabiánová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hinke, Jana
Kotková, Martina
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9759
Klíčová slova: finanční analýza;úvěr;bonita podniku
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;credit;business bonita
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na posouzení bonity podniku a jeho schopnosti splatit úvěr, ke kterému se zavázal. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se finanční analýzy, pomocí které je bonita podniku posuzována, a pojmy z úvěrového procesu. Dále je představena společnost MIVE 22 s.r.o. spolu s úvěrem, který získala na pořízení nového dlouhodobého majetku. Finanční analýza společnosti je provedena z účetních výkazů za posledních 5 dostupných let, tedy od roku 2007 do roku 2011. Na základě této analýzy následuje celkové zhodnocení finanční situace podniku do roku 2011. Vzhledem k výsledným hodnotám do roku 2011 je proveden odhad budoucí schopnosti společnosti splatit získaný úvěr. V závěru práce jsou navrženy možnosti, jakým způsobem by mohla společnost zlepšit svou finanční situaci, aby byl celý úvěr splacen bez komplikací.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis is focused on the assessment of the creditworthiness of the company and its ability to repay credit to which it has committed. The first section explains the basic concepts related to financial analysis, which is used for business bonita assessed, and terms of the credit process. Further is introduced the company MIVE 22 Ltd. together with the credit, which company won for the acquisition of new fixed assets. Financial analysis of the company is carried from the financial statements available for the last 5 years, from 2007 to 2011. Based on this analysis, followed by an overall assessment of the financial situation of the company until 2011. Due to the resulting values to 2011 is estimated future ability to repay the obtained credit. In conclusion of this diploma thesis are proposed options how the company could improve its financial situation, so that the entire credit is repaid without complications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Fabianova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fabianova.pdfPosudek vedoucího práce621,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fabianova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce628,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fabianova.PDFPrůběh obhajoby práce207,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9759

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.