Title: Posouzení bonity podniku a jeho schopnosti splatit úvěr
Other Titles: Company creditworthiness assessment and its ability to repay credit
Authors: Fabiánová, Tereza
Advisor: Hinke, Jana
Kotková, Martina
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9759
Keywords: finanční analýza;úvěr;bonita podniku
Keywords in different language: financial analysis;credit;business bonita
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na posouzení bonity podniku a jeho schopnosti splatit úvěr, ke kterému se zavázal. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se finanční analýzy, pomocí které je bonita podniku posuzována, a pojmy z úvěrového procesu. Dále je představena společnost MIVE 22 s.r.o. spolu s úvěrem, který získala na pořízení nového dlouhodobého majetku. Finanční analýza společnosti je provedena z účetních výkazů za posledních 5 dostupných let, tedy od roku 2007 do roku 2011. Na základě této analýzy následuje celkové zhodnocení finanční situace podniku do roku 2011. Vzhledem k výsledným hodnotám do roku 2011 je proveden odhad budoucí schopnosti společnosti splatit získaný úvěr. V závěru práce jsou navrženy možnosti, jakým způsobem by mohla společnost zlepšit svou finanční situaci, aby byl celý úvěr splacen bez komplikací.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on the assessment of the creditworthiness of the company and its ability to repay credit to which it has committed. The first section explains the basic concepts related to financial analysis, which is used for business bonita assessed, and terms of the credit process. Further is introduced the company MIVE 22 Ltd. together with the credit, which company won for the acquisition of new fixed assets. Financial analysis of the company is carried from the financial statements available for the last 5 years, from 2007 to 2011. Based on this analysis, followed by an overall assessment of the financial situation of the company until 2011. Due to the resulting values to 2011 is estimated future ability to repay the obtained credit. In conclusion of this diploma thesis are proposed options how the company could improve its financial situation, so that the entire credit is repaid without complications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fabianova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
fabianova.pdfPosudek vedoucího práce621,83 kBAdobe PDFView/Open
fabianova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce628,87 kBAdobe PDFView/Open
fabianova.PDFPrůběh obhajoby práce207,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.