Title: Reevaluace investic
Other Titles: Investment reevaluation
Authors: Hránková, Blanka
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9768
Keywords: čistá současná hodnota;efektivnost;investice;vnitřní výnosové procento
Keywords in different language: effectiveness;internal rate of return;investment;net present value
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na reevaluci investice ve společnosti Doosan Škoda Power. Teoretická část se zabývá investicemi a metodami jejich výpočtu. Cílem práce je analýza ekonomické efektivnosti stroje a navržení nového modelu hodnocení. Původní návrh investice je posuzován podle nejčastěji používaných metod. Jedná se o dobu návratnosti, čistou současnou hodnotu, index ziskovosti a vnitřní výnosové procento. Nově navržené metody rozšiřují metody původní o působení inflace v rámci výpočtu čisté současné hodnoty, modifikované vnitřní výnosové procento a metody statické. V závěru práce je stanovisko ke zhodnocení efektivnosti stroje na základě použitých metod.
Abstract in different language: This thesis is focused on investment reevaluation in Doosan Škoda Power Doosan. The theoretical part deals with investments and the methods of their calculation. The aim of the thesis is to analyze the economic efficiency of machine and propose a new evaluation model. The original proposal of the investment is assessed by commonly used methods. This is the payback period, net present value, profitability index, and internal rate of return. The newly proposed methods extends the original methods on the performance of inflation in calculating the net present value, method static and modified internal rate of return. The conclusion of this thesis contains a point of view about the evaluation of the effectiveness of the machine based on the methods used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrankova K10N0060P DP.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
hrankova.pdfPosudek vedoucího práce609,26 kBAdobe PDFView/Open
hrankova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce606,77 kBAdobe PDFView/Open
hrankova.PDFPrůběh obhajoby práce234,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.