Title: Finanční účetnictví jako nástroj řízení podnikových účetních procesů
Other Titles: Financial accounting as a management tool for corporate accounting processes
Authors: Hricová, Lenka
Advisor: Dvořáková, Lilia
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9770
Keywords: finanční účetnictví;nástroj;oceňování;oceňovací báze
Keywords in different language: financial accounting;tool;valuation;valuation bases
Abstract: Předložená práce je zaměřena na finanční účetnictví jako nástroj řízení podnikových účetních procesů. Finanční účetnictví je zde chápáno jako součást podnikového informačního systému. Jsou zde uvedeny jednotlivé oblasti podnikových aktivit, se kterými je účetnictví svázáno prostřednictvím informací, které poskytuje. Teoretická část práce je zaměřena na metody a nástroje využívané finančním účetnictvím. Jejich správné využívání zabezpečuje získání kvalitních informací z účetnictví pro ostatní oblasti podniku. Největší pozornost je pak věnována metodám oceňování ve finančním účetnictví. Jsou definovány jednotlivé oceňovací báze nejen dle české legislativy. Další kapitola práce se zabývá oceňováním jednotlivých položek rozvahy. Praktická část práce se věnuje tvorbě katalogu příkladů a případových studií aplikovaných na vybrané metody využívané finančním účetnictvím. Praktickým výstupem této práce je vytvořená metodická studijní opora pro oblast oceňování ve finančním účetnictví, která doplňuje teoretické poznatky o ilustrativní příklady. Práce demonstruje nutnost správného využívání metod a nástrojů v účetnictví, které jsou nezbytné pro získání kvalitních informací.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on financial accounting as a management tool for corporate accounting processes. Financial accounting is seen as part of an enterprise information system. There are presented the different corporate activities with which the accounting is linked, through the information it provides. The theoretical part is focused on the methods and tools used by financial accounting. Their correct use ensures obtaining quality information from accounting for other areas of the business. The greatest attention is paid to methods of valuation in financial accounting. They are defined each valuation bases. It is not only according to the Czech legislation. Another chapter deals with the valuation of balance sheet items. The practical part is focused on the catalog of selected examples and case studies applied to the methods used in financial accounting. The practical outcome of this work is a methodological study support for area valuation in financial accounting. The theoretical knowledge are complemented with illustrative examples. The work demonstrates the need for correct using of methods and tools in accounting necessary to obtain quality information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - L. Hricova.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
17_ved_hricova.pdfPosudek vedoucího práce618,94 kBAdobe PDFView/Open
7_opon_hricova.pdfPosudek oponenta práce649,2 kBAdobe PDFView/Open
Hricova.PDFPrůběh obhajoby práce305,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.