Title: Analýza vývoje podniku v oboru cestovního ruchu v období hospodářské krize
Other Titles: Analysis of business development in the field of tourism during economic crisis
Authors: Janatková, Lucie
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9773
Keywords: světová ekonomická krize;finanční analýza;analýza externího a interního prostředí;bankrotní modely
Keywords in different language: word economic crisis;financial analysis;analysis of external and internal environment;bankruptcy models
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu společnosti v oboru cestovního ruchu v době ekonomické krize. Cílem diplomové práce je analýza cestovní kanceláře Air marine s.r.o. a zhodnocení její finanční situace pomocí jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a bankrotních modelů. V první části se práce věnuje vývoji cestovního ruchu během světové ekonomické krize. Druhá a třetí kapitola je věnována představení společnosti Air marine s.r.o. a analýze jejího vnitřního a vnějšího prostředí, na jejímž základě jsou identifikovány slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby společnosti. Čtvrtá kapitola je zaměřena na finanční analýzu společnosti Air marine s.r.o. K posouzení celkové finanční situace společnosti je využito bankrotního modelu Z-skóre a bonitního modelu IN05 zkonstruovaných v softwaru Mathematica. V závěru čtvrté kapitoly jsou shrnuty poznatky z finanční analýzy a použity pro následující kapitolu věnující se zhodnocení současné situace společnosti Air marine s.r.o. a návrhu doporučení ke zlepšení finanční situace a konkurenceschopnosti společnosti.
Abstract in different language: The submitted work is specialized on the analysis of business development in the field of tourism during the economic crisis. The aim of this thesis is the analysis of travel agency Air marine s.r.o. and the evaluation of her financial situation by selected indicators of financial analysis and by bankruptcy models. The first chapter is presenting the development of tourism during the global economic crisis. The second and third chapter are dedicated to introducing Air marine Ltd., to analyse the internal and external environment and to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats of the company. The fourth chapter is focused on the financial analysis of Air marine Ltd. For the evaluation of general financial situation of the company bankruptcy models like Z?score and index IN05 which were designed in Mathematica software, were used. At the end of the fourth chapter is the summary of the financial analysis. These facts are used for the next chapter which is devoted to the evaluation of the current situation of Air Marine Ltd. Summarized afterwards are the suggestions for the improvement to the current economic situation in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Janatkova_Lucie.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFView/Open
pv Janatkova.PDFPosudek vedoucího práce738,16 kBAdobe PDFView/Open
po Janatkova.PDFPosudek oponenta práce558,96 kBAdobe PDFView/Open
Janatkova.PDFPrůběh obhajoby práce171,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.