Název: Interní audit
Další názvy: The Internal Audit
Autoři: Cirklová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Chaloupecká, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9778
Klíčová slova: audit;interní audit;auditor;vnitřní kontrola
Klíčová slova v dalším jazyce: audit;internal audit;auditor;internal control
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout optimální řešení organizace interního auditu v podmínkách zvolené společnosti. Po úvodní obecné charakteristice auditu, je práce zaměřena na interní audit. V této části jsou objasněny standardy, pracovní postupy a druhy interního auditu. Praktická část začíná představením vybrané společnosti, která je bezpodmínečně nutná k pochopení stávajících procesů a činností. Následuje analýza možností využití interního auditu ve zvoleném podniku. Na základě provedeného rozboru je navrženo optimální řešení organizace interního auditu sledované společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis was to design an optimal solution to the organization of internal audit in terms of the chosen company. After the general characteristics of internal audit, is the thesis focused on internal audit itself. This section clarified standards, procedures and types of internal audit. The practical part begins with basic information about a chosen company, this general knowledge is absolutely necessary to understand existing processes and activities in the company. Followed by analysis of the possibilities to use internal audit in the chosen company. Based on the analysis, is the optimal solution to the organization's internal audit reporting company is suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Lenka CIRKLOVA.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
13_ved_cirkolova.pdfPosudek vedoucího práce686,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
9_opon_cirklova.pdfPosudek oponenta práce531,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cirkolva.PDFPrůběh obhajoby práce328,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.