Title: Finanční analýza a její doporučení pro rozhodování firmy
Other Titles: Financial analysis and its recommendations for decision-making businesses
Authors: Dvořák, Jan
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Kotková, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9779
Keywords: finanční analýza;poměrové ukazatele;těžební průmysl
Keywords in different language: financial analysis;fiancial ratios;coal industry
Abstract: Cílem diplomové práce ?Finanční analýza a její doporučení pro rozhodování podniku? je prostřednictvím provedené finanční analýzy společnosti nalézt její slabá místa, zejména ve finanční oblasti, a vyvodit patřičná opatření, která by mohla vést k odstranění těchto negativních faktorů. Cíle práce bude dosaženo prostřednictvím analýzy současného a minulého stavu podniku, následné identifikace rozhodujících problémových okruhů, definováním možností ekonomické teorie v dané oblasti a navržením opatření k dosažení žádoucího cílového stavu společnosti. Práce se skládá ze dvou navazujících částí, a to z teoretické a praktické. V teoretické práci jsou popsány základní informace, týkající se finanční analýzy, jako je definice, předmět, zdroje a uživatelé finanční analýzy. Další teoretická část se věnuje metodám finanční analýzy, se zaměřením na elementární technickou analýzu. V části praktické, která se dělí na část analytickou a syntetickou, jsou prováděny výpočty a vyhodnocení finanční situace na konkrétní společnost a navržena opatření pro rozhodování společnosti.
Abstract in different language: The aim of the submitted thesis ?Financial analysis and its recommendations for business decisions? is carried out through financial analysis of company to ind its weak points, especially in the financial sector, and draw the appropriate measures that could lead to the removal of these negative factors. The goal will be achieved by analysing of company's past and current condition, identifying critical problematic areas, defining abilities of the economic theory in the given domain and proposing steps leading to the desirable company's condition. The thesis consists of two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part describes basic data related to inancial analysis as definition, subject, sources and users of financial analysis. The theoretical part explains further methods of financial analysis focusing on primary technical analysis. In the practical part, which is divided into an analytical part and a syntethesis, calculations are carried out and assessing the financial situation at a particular company and proposed recommendations for the company's decision.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Jan Dvorak.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
3_ved_dvorak.pdfPosudek vedoucího práce642,57 kBAdobe PDFView/Open
opon_dvorak.pdfPosudek oponenta práce576,78 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.PDFPrůběh obhajoby práce323,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.