Název: Řízení jakosti ve zvoleném výrobním podniku
Další názvy: Quality management in selected manufacturing company
Autoři: Kolářová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9781
Klíčová slova: jakost;management jakosti;ISO;TQM;kontrola jakosti
Klíčová slova v dalším jazyce: quality;quality management;ISO;TQM;quality control
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení kvality ve zvoleném podniku, konkrétně v podniku OKULA Nýrsko a.s. Cílem práce je zhodnotit management kvality v podniku a případně navrhnout zlepšení pro daný podnik. Práce nejprve prezentuje teorii kvality, její základní přístupy, klíčové představitele a základní používané nástroje. Společnost je představena z hlediska historie, současnosti a ekonomických výsledků v několika posledních letech. Podrobněji jsou popsány ISO normy, protože byly ve společnosti OKULA Nýrsko implementovány. Stěžejní část práce prezentuje úroveň managementu kvality v daném podniku a ukazuje reálnou kontrolu kvality na příkladu. Závěr práce obsahuje shrnutí a doporučení ke zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma Thesis focuses on quality management in the selected manufacturing company, specifically in OKULA Nýrsko plc. Target of this thesis is to evaluate quality management in the company and alternatively to suggest some improvement for the given company. The thesis first presents the theory of quality, it?s basic attitudes, key representatives and basic used tools. The company is introduced from the point of view of history, presence and economical results of the few past years. The ISO standards are described in detail, because they were implemented in the OKULA Nýrsko company. Crucial part of the thesis presents the level of quality management in the given company and shows real quality control by an example. Conclusion of the thesis contains summary and recommendations for improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kolarova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
23_ved_kolarova.pdfPosudek vedoucího práce623,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
15_opon_kolarova.pdfPosudek oponenta práce577,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova0001.PDFPrůběh obhajoby práce324,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9781

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.