Title: Řízení jakosti ve zvoleném výrobním podniku
Other Titles: Quality management in selected manufacturing company
Authors: Kolářová, Jana
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9781
Keywords: jakost;management jakosti;ISO;TQM;kontrola jakosti
Keywords in different language: quality;quality management;ISO;TQM;quality control
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení kvality ve zvoleném podniku, konkrétně v podniku OKULA Nýrsko a.s. Cílem práce je zhodnotit management kvality v podniku a případně navrhnout zlepšení pro daný podnik. Práce nejprve prezentuje teorii kvality, její základní přístupy, klíčové představitele a základní používané nástroje. Společnost je představena z hlediska historie, současnosti a ekonomických výsledků v několika posledních letech. Podrobněji jsou popsány ISO normy, protože byly ve společnosti OKULA Nýrsko implementovány. Stěžejní část práce prezentuje úroveň managementu kvality v daném podniku a ukazuje reálnou kontrolu kvality na příkladu. Závěr práce obsahuje shrnutí a doporučení ke zlepšení.
Abstract in different language: This Diploma Thesis focuses on quality management in the selected manufacturing company, specifically in OKULA Nýrsko plc. Target of this thesis is to evaluate quality management in the company and alternatively to suggest some improvement for the given company. The thesis first presents the theory of quality, it?s basic attitudes, key representatives and basic used tools. The company is introduced from the point of view of history, presence and economical results of the few past years. The ISO standards are described in detail, because they were implemented in the OKULA Nýrsko company. Crucial part of the thesis presents the level of quality management in the given company and shows real quality control by an example. Conclusion of the thesis contains summary and recommendations for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kolarova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
23_ved_kolarova.pdfPosudek vedoucího práce623,48 kBAdobe PDFView/Open
15_opon_kolarova.pdfPosudek oponenta práce577,06 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova0001.PDFPrůběh obhajoby práce324,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.