Název: Srovnání výkonnosti podniků ve zvoleném odvětví na základě finančních ukazatelů
Další názvy: Comparison of performance of companies in chosen sectors based on financial indicator
Autoři: Koutská, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Hrdý, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9790
Klíčová slova: finanční výkonnost;finanční analýza;ekonomická přidaná hodnota;mezipodnikové srovnávání;srovnávání se standardními hodnotami
Klíčová slova v dalším jazyce: financial performance;financial analysis;economic value added;inter-company comparison;comparison with standard values
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na finanční výkonnosti podniků a její srovnatelnost v rámci odvětví. Práce začíná specifikací pojmu výkonnost, pokračuje vymezením uživatelů zajímajícími se o výkonnost podniku, možnostmi srovnávání a metodami měřícími finanční výkonnost. Těmi se zabývají i následující dvě kapitoly, přičemž jedna je věnována tradičním metodám a druhá moderním metodám měření finanční výkonnosti. Praktická část této práce začíná kapitolou o vybraném odvětví a pokračuje představením obou zkoumaných společností. V následující kapitole je provedena vertikální a horizontální analýza, jsou vypočteny rozdílové, poměrové a souhrnné ukazatele, je proveden Du Pont rozklad a vypočtena ekonomická přidaná hodnota u obou analyzovaných společností. Výsledky ukazatelů jsou vzájemně porovnány a stěžejní ukazatele jsou srovnány i s oborovými hodnotami zveřejňovanými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Závěr práce je zaměřen na celkové zhodnocení a srovnání finanční výkonnosti obou podniků a na vyplývající doporučení pro zlepšení finanční situace společností.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma's thesis is focused on financial performance and comparison of companies within the selected industrial branch. The work specifies the concept of performance, defines users, who are interested in such business performance, possibilities of performance and methods, which are used to measure financial performance. These methods are also engaged in following chapters, one dealing with traditional methods and the other modern methods of measuring financial performance. The practical part of the thesis begins with introductory chapter concerning selected industry branch and continues with introduction of both chosen companies, being surveyed. There are further, in the next chapter, vertical and horizontal analysis performed; differential, ratio and summary indicators calculated; DuPont decomposition and economical added value for both analyzed companies are also calculated. The results of indicators are compared with each other and pivotal indicators are more over compared with industry branch values published by the Ministry of Industry and Trade, Czech Republic. The conclusion is focused on the overall evaluation and comparison of the financial performance of both companies, resulting in specific recommendations, how to improve their financial situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Koutska_2013.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koutska.pdfPosudek vedoucího práce737,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koutska.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce671,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koutska.PDFPrůběh obhajoby práce226,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9790

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.