Název: Principy a exaktní metody v managementu nákupu
Další názvy: Principles and exact methods in purchasing management
Autoři: Masáková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9796
Klíčová slova: nákup;entropie;dodavatel
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;entropy;supplier
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na management nákupu v podniku. Teoretická část se věnuje nákupu a jeho činnostem, jako je výběr a hodnocení dodavatelů. Praktická část nejprve prezentuje společnost ŠKODA JS a následně její nákupní činnosti. Poslední kapitola je určená problematice měření dodavatelko-odběratelských vztahů na základě entropie. Je zde rozebrán, jak probíhal sběr dat, stanovení zkoumaných veličin, zpracování dat pomocí programů EnComP1mmaCsv.java, EnComP2mma02.nb a Mathematica 7 Wolfram Research Inc. Pomocí programů došlo k analýze časových odchylek jednotlivých dodávek během dvou let. Výstupem byly hodnoty entropií a grafy, které názorně vyjadřovaly vývoj časových odchylek. Dále proběhlo porovnání cen a časových zpoždění dodávek. Na konci 7. kapitoly je pak zhodnocení spolehlivosti dodavatelů ve společnosti a návrh na případná zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is aimed at the purchasing management in a company. Theoretic part describes a purchase and processes of purchasing like supplier selection and vendor rating. In a practical part there is introduced the company ŠKODA JS and there are described purchasing activities in this company. The last chapter is focused on quantitative measuring of supplier-customer relations on the basis of the entropy where are discussed a data collection, an assessment of quantities and data processing by using the programs EnComP1mmaCsv.java, EnComP2mma02.nb a Mathematica 7 Wolfram Research Inc. The programs analyzed time differences of supplies during two years. Outputs of these programs were values of the entropy and graphs which present the variability of the time differences. Then there is a comparison between prices and a time delay of the supplies. There is a valuation of a reliability of suppliers in the company and a proposal for an improvement at the end of the seventh chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Bc. M. Masakova.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
27_ved_masakova.pdfPosudek vedoucího práce598,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
21_opon_masakova.pdfPosudek oponenta práce520,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masakova.PDFPrůběh obhajoby práce321,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9796

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.