Title: Principy a exaktní metody v managementu nákupu
Other Titles: Principles and exact methods in purchasing management
Authors: Masáková, Markéta
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Kotková, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9796
Keywords: nákup;entropie;dodavatel
Keywords in different language: purchase;entropy;supplier
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na management nákupu v podniku. Teoretická část se věnuje nákupu a jeho činnostem, jako je výběr a hodnocení dodavatelů. Praktická část nejprve prezentuje společnost ŠKODA JS a následně její nákupní činnosti. Poslední kapitola je určená problematice měření dodavatelko-odběratelských vztahů na základě entropie. Je zde rozebrán, jak probíhal sběr dat, stanovení zkoumaných veličin, zpracování dat pomocí programů EnComP1mmaCsv.java, EnComP2mma02.nb a Mathematica 7 Wolfram Research Inc. Pomocí programů došlo k analýze časových odchylek jednotlivých dodávek během dvou let. Výstupem byly hodnoty entropií a grafy, které názorně vyjadřovaly vývoj časových odchylek. Dále proběhlo porovnání cen a časových zpoždění dodávek. Na konci 7. kapitoly je pak zhodnocení spolehlivosti dodavatelů ve společnosti a návrh na případná zlepšení.
Abstract in different language: This master thesis is aimed at the purchasing management in a company. Theoretic part describes a purchase and processes of purchasing like supplier selection and vendor rating. In a practical part there is introduced the company ŠKODA JS and there are described purchasing activities in this company. The last chapter is focused on quantitative measuring of supplier-customer relations on the basis of the entropy where are discussed a data collection, an assessment of quantities and data processing by using the programs EnComP1mmaCsv.java, EnComP2mma02.nb a Mathematica 7 Wolfram Research Inc. The programs analyzed time differences of supplies during two years. Outputs of these programs were values of the entropy and graphs which present the variability of the time differences. Then there is a comparison between prices and a time delay of the supplies. There is a valuation of a reliability of suppliers in the company and a proposal for an improvement at the end of the seventh chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Bc. M. Masakova.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
27_ved_masakova.pdfPosudek vedoucího práce598,7 kBAdobe PDFView/Open
21_opon_masakova.pdfPosudek oponenta práce520,67 kBAdobe PDFView/Open
Masakova.PDFPrůběh obhajoby práce321,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.